Stavební úřad připravuje plány přemostění na Staré Blansko

8. května 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2419×

Pořizovatel ÚPD, kterým je oddělení ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, má v aktuálně platném Územním plánu Blansko uloženo zajistit konkretizaci nového dopravního propojení mezi hlavním severojižním průtahem města a územím Starého Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V ÚP Blansko je prozatím, v návaznosti na původní řešení ÚPn SÚ Blansko z roku 1998 a další poznatky o možnostech území, rezervována pouze širší plocha pro plánované přemostění řeky Svitavy a železnice v návaznosti na stávající stykovou křižovatku krajské silnice II/374 v ul. Svitavská a místní komunikace v ul. Fügnerova. Toto přemostění má propojit prostor ulic Svitavská a Brněnská v režimu přeložky silnice III/37937 a odlehčit tak důležitému dopravnímu uzlu ve středu města. Naléhavost řešení tohoto úkolu se stupňuje s problémy v prostoru stávající okružní křižovatky u bývalé pošty, jejíž projektovaná kapacita má být zejména v důsledku rostoucích dopravních intenzit na železnici a minimálního odstupu od úrovňového železničního přejezdu vyčerpána. V této souvislosti je dobré připomenout, že problémy původního řešení z let 1996 až 1998 (projektant S - projekt Zlín, a. s.) byly identifikovány již v době platnosti předchozího ÚPn SÚ Blansko. Při projednání některých staveb v souvisejícím území totiž bylo zjištěno, že tehdy navržené přímé přemostění v prodloužení ul. Fügnerova bylo od počátku nerealizovatelné z důvodu nevyhovujících sklonových poměrů. Proto bylo hledáno řešení jiné, s korigovanou (prodlouženou) trajektorií úseku budoucí stavby přemostění mezi železnicí a plánovaným místem napojení na silnici II/374 v prostoru ul. Svitavská.

V tehdy dodatečně nalezeném řešení (Patočka 2007) bylo využito uvolněných limitů pro maximální podélný sklon místní komunikace a na základě přímého požadavku Města Blansko byly rovněž v maximální možné míře zohledněny stávající funkční a majetkové poměry území včetně využitelných úseků místních komunikací. Při přípravě Konceptu ÚP Blansko však došlo k situaci, kdy projektant (ateliér URBI, spol. s r. o.) přišel s vlastním prostorově náročnějším řešením, které předpokládalo zásadní asanace v širším prostoru mezi řekou a ul. Svitavská a rovněž změny funkčních vztahů západně od železnice.

Odbor dopravy Krajského úřadu Jmk takto představené řešení při projednání odmítl s odůvodněním, že v takto složitých poměrech není možné řešit přeložku silnice III/37937 v podrobnosti územního plánu a že je nutno prokázat technickou reálnost řešení a vyřešit všechny vazby v dotčeném území. V souvislosti s tím byl uplatněn závazný požadavek na spojení problému přemostění s přeložkou silnice III/37440 z prostoru ulic Smetanova – Sadová do prostoru ulic Fügnerova – Bartošova – 9. května. Odbor dopravy Krajského úřadu Jmk ve svém stanovisku požadoval zapracování řešení pouze v teoretické rovině územní rezervy široké minimálně 100 m při přechodu řeky, na levém i pravém břehu v celé šířce volného koridoru mezi zástavbou. Pokud by byl takový koridor užší než 50 m, pak i zásahem do zástavby. Město Blansko původní návrh projektanta ÚP Blansko odmítlo (návrh řešení byl předložen ve dvou variantách) a za využitelné technické řešení označilo vlastní podklad zpracovaný v závěru roku 2007. Město Blansko rovněž odmítlo zezávaznění návrhu na přeřazení místních komunikací v prostoru ulic Fügnerova – Bartošova – 9. května do sítě krajských silnic. Tento postoj pak vedl ke komplikacím při návazném projednání Návrhu ÚP Blansko, který byl opatřen nesouhlasným stanoviskem Odboru dopravy Krajského úřadu Jmk. Dohodování souhlasu, které bylo úkolem Pořizovatele ÚPD a bez kterého nebylo možné přistoupit k Řízení o návrhu, bylo v dané situaci a extrémní časové tísni velmi obtížné. Pořizovatel ÚPD nakonec dotčenému orgánu v plném rozsahu vyhověl a podklady návrhu byly korigovány do podoby, kdy je v daném území prozatím vymezena pouze plocha pro prověření územní studií a definitivní trasa má být hledána podrobnějším podkladem.

V celém dotčeném území mezi ulicemi Svitavská a Brněnská tedy aktuálně není možné projednávat žádné změny ve využití a umístění staveb až do doby úspěšného projednání trasy budoucí přeložky silnice III/37937 v režimu Změny ÚP Blansko v rámci jeho aktualizace. Na odboru INV MěÚ Blansko proběhlo vstupní jednání za účasti Pořizovatele ÚPD a projektantů silničních staveb a mostních konstrukcí, které je východiskem pro úpravy podkladu studie z roku 2007 do podoby, kterou bude možno úspěšně projednat v režimu územní studie. Součástí nového prověření má být konkretizace typu a celkového řešení budoucího mostního objektu a všech souvisejících konstrukcí, spojená s úpravou podélných sklonových a směrových poměrů řešené komunikace. Bude nutno definovat vazby a zejména dopady na navazující majetky, protože k výrazným zásahům tohoto charakteru určitě dojde. Odbor dopravy Krajského úřadu Jmk totiž nemůže souhlasit s řešením, které nebude koncepční a bude obsahovat trasovací prvky a napojení neodpovídající deklarovanému dopravnímu významu.

Konkrétnější podklady mají být k dispozici do konce června 2013, celková šíře věcného záběru tohoto úkolu však bude zřejmá na základě jednání, která proběhnou v druhé polovině roku. V případě nalezení akceptovatelného řešení v režimu územní studie bude možno záměr přenést do aktualizace ÚP Blansko. Po vydání příslušné Změny ÚP Blansko pak lze přistoupit k projednání záměru v územním řízení a k jednáním o zajištění finančních zdrojů stavby.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter