Střípky ze zastupitelstva

6. května 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2013×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pozemky

ZM schválilo prodeje pozemků zastavěné garážemi ve vlastnictví či spoluvlastnictví fyzických osob. Celkem se jednalo o čtyři parcely. Dále byl schválen prodej nepotřebného pozemku v k.ú. Horní Lhota, který chce žadatel připojit k pozemkům ve svém vlastnictví a vybudovat na pozemcích rybník.

V návaznosti na přijetí zákona o církevních restitucích došlo k odblokování některých pozemků zastavěných bytovými domy, a proto zastupitelstvo schválilo jejich prodej vlastníkům bytových jednotek za cenu 30 Kč /m2.  Dva případy se týkaly výkupu pozemků městem  v k.ú. Blansko a k.ú. Horní Lhota na kterých se nachází místní komunikace a veřejná zeleň.

DPS Blansko, Pod Javory 32, Výstavba podporovaných bytů – stavební úpravy – II. Etapa – Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Město Blansko čerpalo dotaci na výstavbu podporovaných bytů v domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v roce 2012 ukončilo II. etapu a protože ministerstvo pro místní rozvoj vyžaduje zřízení zástavního práva, zastupitelstvo schválilo zřízení zástavního práva k celé nemovitosti.

Po dokončení všech etap bude vyhotoveno „Prohlášení vlastníka“ na všechny bytové jednotky v domě a následně bude zřízeno zástavní právo ve prospěch MMR ČR pouze  na bytové jednotky, na které byla poskytnuta dotace. Toto řešení je značně levnější než zpracování "Prohlášení vlastníka" po každé realizované etapě výstavby bytů podpořených dotací státu.

Výkup pozemků pro výstavbu objektů města v rámci stavby „II/379 Lažánky průtah“

ZM  schválilo výkupy pozemků, které souvisí se stavbou „II/379 Lažánky průtah“ a na kterých se nachází čekárna, chodník resp. tvoří náves v Lažánkách. Výkup je nezbytný pro realizaci této akce, která by měla začít v září tohoto roku.

Poskytnutí příspěvku za vybudování vodovodu a přijetí daru části pozemku

Na základě několika jednání s vlastníkem vodovodu zastupitelstvo města odsouhlasilo příspěvek ve výši 300 tis. Kč za získání vodovodu. Rozpočtované náklady činí více než jeden milion korun. Jedná se  vodovod, který bude využit pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Zborovce.

Podpora výstavby v lokalitě RD Zborovce

V souvislosti s výše uvedeným bodem zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Zborovce.  Podpora výstavby rodinných domů byla odsouhlasena zastupitelstvem města již v roce 2012. Jedná se v současné době o jedinou možnou lokalitu ve městě, která je v takové fázi přípravy, aby se mohly rodinné domy začít stavět v roce 2014.

Vyúčtování revitalizací

Informativní zpráva o vyúčtování revitalizací se týkala bytových domů na Údolní 19 (celkové náklady činily 5,9 mil. Kč, z toho podíl města 3,2 mil. Kč) a na ulici 9. května 18 ( celkové náklady 4,6 mil. Kč a podíl města 2,9 mil. Kč).

Výstavba menšího fotbalového hřiště s umělým povrchem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s ČSTV a Fotbalovou asociací ČR  vyhlásilo společný projekt na výstavbu menších fotbalových hřišť s umělým povrchem pro podporu mládežnického sportu a fotbalu. Vzhledem k tomu, že jsou výhodné dotační podmínky, kdy stát uhradí 60 % nákladů na výstavbu tohoto hřiště a s ohledem na skutečnost, že v předchozím období poskytlo město prostředky na přípravu pozemku pro tzv. umělou trávu ve sportovním areálu na ulici Údolní, odsouhlasilo zastupitelstvo města podání žádosti o dotaci a spolufinancování výstavby ve výši 40 % nákladů. Dotace v rozpočtovaných nákladech činí cca 4,2 mil. Kč a podíl města necelých 2,8 mil. Kč.

Dotace z rozpočtu města pro rok 2013

V tomto bodě programu zastupitelstva města bylo byly schváleny dotace v oblasti sportu, kultury, zájmové činnosti a zahraničních styků, které v součtu pro jednotlivé subjekty převyšují částku 50 tis. Kč za rok.

Dotace z rozpočtu města na rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb – oprava usnesení

Jednalo se o opravu usnesení, kde v číselném vyjádření byla nesprávně uvedena částka 15.000 Kč místo 20.000 Kč, přičemž v textu byla tato částka uvedena správně. Pro soulad byla nezbytná tato náprava zastupitelstvem.

Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2012

Zastupitelé města byli informováni o zhodnocování jak dlouhodobě uložených finančních prostředků a tak i krátkodobě uložených. Zhodnocení za rok 2012 je nejvyšší od roku 2001 a činilo 6,77 % . Krátkodobé zhodnocení činilo v jednotlivých čtvrtletích roku 0,65 % , 1,40 %, 2,16 % a 2,74 % . Celkové zhodnocení od roku 2001 u dlouhodobě uložených prostředků činí necelých 22 mil. Kč.

Novelizace vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Na základě připomínek občanů Blanska, především z řad chatařů, byla přijata novela obecně závazné vyhlášky o likvidaci odpadů tak, že se blanenským občanům snížil tento poplatek za nemovitost určenou k rekreaci z původních 540 Kč za rok na polovinu, tj. 270 Kč za nemovitost a rok. Mimoblanenští  občané budou platit nadále nesníženou taxu 540 Kč za rok. Je to kompromisní řešení, které zvýhodňuje blanenské občany oproti mimoblanenským.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter