Plánované investiční akce druhé poloviny roku 2013

7. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2478×

V souvislosti s blížící se letní stavební sezonou čeká město Blansko ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku řada investičních akcí, které připravuje a zajišťuje odbor územního a investičního rozvoje. O plánovaných investičních akcích podrobně informují starosta města Ing. Lubomír Toufar a místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„V rámci investičních akcí, které zajišťuje odbor INV při MěÚ Blansko, plánovaných na III. a IV. čtvrtletí tohoto roku, by měly pokračovat především práce spojené s budováním chodníků na Těchově. Jedná se o část od esíčka k autobusové zastávce (800 tis. Kč). V I. čtvrtletí se již vybudovaly chodníky z horní části – od příjezdu od Veselice ke zmíněnému esíčku, jinak pokračují i stavební práce kolem TP domu, tím by měla být problematika chodníků na Těchově kompletně dořešena. Další nové chodníky se vybudují  v souvislosti s akcí průtah Lažánkami. V tomto případě se jedná o sdruženou investici. Jejím garantem a hlavním investorem je Jihomoravský kraj, který je vlastníkem této komunikace, město Blansko pak bude participovat na této akci v rámci úpravy chodníků, zeleně, veřejného osvětlení apod. Na výstavbu chodníků se kromě Márovek počítá v rozpočtu města s částkou 6 mil. Kč. Tyto práce by měly započít, pokud nenastanou problémy s veřejnou zakázkou, v měsíci říjnu tohoto roku. Nový chodník a podélné stání se také vybuduje na spojce ulic Pekařská – Sloupečník (500 tis. Kč.), v tomto případě budou stavební práce zahájeny v nejbližší době,“  říká Lubomír Toufar, starosta města, a pokračuje ve výčtu plánovaných investic:

„Dalšími investičními akcemi druhé poloviny roku jsou také nové cyklostezky. Jsme rádi, že město Blansko získalo dotaci z ROP Jihovýchod na realizaci IV. etapy cyklostezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy od Billy po autobusové nádraží (570 m), kde rozpočtové náklady dosahují 5,5 mil. Kč (dotace pokryje 70% nákladů). Druhou cyklostezkou, která bude vybudována ve III. čtvrtletí díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, je Blansko – Ráječko podél silnice II/374 SO 102 (344 m) od křižovatky pod Atonou po přemostění Hornolhotského potoka (I. etapa). Celkové náklady činí 2,5 mil. Kč, z nichž dotace tvoří 65%. Předpokládáme však, že se ještě vysoutěží lepší ceny a za uspořené peníze bychom rádi provedli ještě tolik potřebnou spojku na Sportovním ostrově – cyklostezku vedle baseballového hřiště,“ upřesňuje Toufar.

„V plánu je i vybudování tolik potřebného parkoviště u Aquaparku (za prodejnou kol ‚Šinkora‘), které by mělo pojmout až 40 parkovacích míst. Projekt na tuto stavbu byl již v minulosti zpracovaný, v současné době musí projít aktualizací. Realizace akce je plánována na III. kvartál, náklady se odhadují na 2,4 mil. Kč. Na Hořicích proběhne napojení vodovodu na místní tlakové pásmo, jsou zde časté problémy s vodou, která je sem vedena z Lažan, v případě většího odběru vody Blanenskými se stává, že je na Hořicích vody nedostatek. V tomto případě jde o sdruženou investici se Svazkem vodovodů a kanalizací, který celou akci zastřešuje. Menší investiční akcí, kterou hodláme uskutečnit, je osvětlení zámku. Doufali jsme ve vítězství v rámci Soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje, které zaručovalo výhru ve výši 150 tis. Kč, bohužel se tak nestalo, Blansko se umístilo na pěkném 3. místě. Noční osvětlení tedy zajistí město samo, náklady by neměly převýšit částku 300 tis. Kč,dodává starosta města.

„Čekají nás také opravy městského dětského hřiště v Dolní Lhotě, zde jsou zainteresovány tři skupiny s rozdílnými představami o konečné úpravě hřiště – občanská aktivita, sbor dobrovolných hasičů a fotbalisté malé kopané, naštěstí již došlo k jejich vzájemné dohodě, s realizací tedy počítáme ve IV. kvartálu, náklady se odhadují na 1,5 mil. Kč. Investiční akcí většího formátu pak bude III. etapa regenerace sídliště Sever včetně optimalizace dopravního řešení v místě, dojde k vybudování parkoviště na ul. Absolonova, dešťové zdrže tamtéž, sadovým úpravám, umístěním nového mobiláře apod. V 1. kole jsme bohužel neobdrželi dotaci, nicméně očekáváme, že ji získáme ve 2. kole, celkové náklady dosahují 9 mil. Kč. Na rekonstrukci obřadní síně, která byla dokončena začátkem tohoto roku, pak navážou i úpravy vestibulu radnice, v tomto případě se vysoutěžila podstatně lepší cena, cca 3 mil Kč. Z důvodu úspory se tedy ještě dokončuje projekt na opravu fasády zadního traktu radnice, ke které dojde v průběhu III. čtvrtletí,“ uzavírá přehled Toufar.

O investičních akcích v oblasti školství, kultury a komunální údržby hovoří Ing. Bc. Jiří Crha:
V minulosti se dost investovalo do oprav škol, střech a oken, letos pokračujeme v tomto trendu zejména v rámci mateřských škol, na tyto opravy máme vyčleněno asi 2 mil. Kč. V budově MŠ Údolní bude realizována komplexní rekonstrukce vstupních prostor do budovy MŠ. Před budovou MŠ Dolní Lhota pak dojde k rekonstrukci schodiště a terasy. Na školní zahradě u MŠ Divišova zase vznikne nový prostor jako sklad hraček, Na MŠ Těchov bude provedena oprava střechy. U budovy MŠ Dvorská 30 dojde k přeizolování terasy a opravě sklepních prostor pod touto terasou. V budovách MŠ Rodkovského 2a a 2b bude provedeno dokončení výměny oken a na školní zahradu u MŠ Těchov a MŠ Dvorská se zakoupí nové herní prvky. Pro základní školy máme v tomto směru k dizpozici 2,7 mil. Kč. V jednotlivých budovách základních škol se pak zrealizují následující akce: Dolní Lhotapředláždění vnitřních prostor, ZŠ TGM Rodkovskéhorekonstrukce podlah ve 3 třídách, ZŠ Dvorská – komplexní rekonstrukce šaten u velké tělocvičny, ZŠ Erbenovadokončení opravy střechy a zakoupení nového kotle do školní kuchyně. Město Blansko mimo jiné obdrželo dotaci 20 mil Kč. z Operačního programu životního prostředí na Realizaci úspor energií pro ZŠ a MŠ Salmova Blansko, Salmova 17, což přinese energetické úspory ve výši cca 11,5 mil. Kč. To bude patrně největší investiční akce, která nás v oblasti školství čeká. Co se kultury týče, už byl zveřejněn záměr rekonstruovat bar v Kině Blansko a vůbec upravit zázemí kina tak, aby odpovídalo současným trendům, náklady činí asi 500 tis. Kč. V Galerii města Blanska pak plánujeme rozšíření elektronického zabezpečovacího zařízení. Nezapomeneme ani na městské části, pro Obůrku bude například zakoupen nový mobiliář. Z  kapitoly údržby památníků a soch bude provedena obnova památníku Jana Kunce, “ doplňuje místostarosta Crha a výčet uzavírá stručným přehledem investic v rámci komunální údržby:
„Na vysprávky komunikací po zimním období jsme vyčlenili na letošní rok asi 1,9 mil. Kč. Počasí nám bohužel neumožnilo začít s pracemi hned v březnu, nicméně v tuto chvíli jsou téměř u konce, zbývá ještě oprava křižovatky Pekařská-Okružní. Z větších akcí, které nás čekají, bych rád jmenoval i rekonstrukci Masarykovy ulice; vzhledem k tomu, že zde dojde i k rekonstrukci kanalizace a sítí, je akce sdružená se Svazkem, celkové náklady se budou pohybovat okolo 12 mil. Kč. (4 mil. Kč. uhradí město, zbytek Svazek). Dále dojde k opravě komunikace na ulici Alešově, vlastní realizace opravy se plánuje na měsíc červen. V Lažánkách proběhne odvodnění ulice Hřbitovní. Opravy se plánují i na ulicích Brněnské na Starém Blansku, v Dolní Lhotě podél areálu školky, na nám. Míru přes park Boženy Němcové až na ul. Havlíčkovu. Na Zborovcich pak dojde na ul. Kamnářské k opravám chodníků před vchody do jednotlivých bytových domů. Před budovou lázní bude provedeno nové předláždění aj. Nebude však opomenuta ani regenerace vybraných zelených ploch v Blansku, přibude veřejného osvětlení jednak pod hřbitovem, u garáží na Podlesí a na Klepačově na ul. Na pasekách. Z důvodu energetických úspor investujeme i do výměny oken na blanenské radnici (725 tis. Kč.),“ uzavírá Crha.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter