Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko

14. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3512×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

  • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

  • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu technického nebo ekonomického zaměření

Další požadované předpoklady:

  • organizační schopnosti

  • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

  • praxe ve vedoucí funkci výhodou

  • orientace v ekonomické agendě územních samosprávných celků

  • znalost správního řádu

  • znalost zákona o obcích

  • znalost stavebního zákona

  • znalost práce na PC

  • praxe ve veřejné správě vítána

  • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

  • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.01.2014 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

  • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

  • 09.08.2013

Náležitosti přihlášky:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

  • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

  • stručná koncepce vedení odboru komunální údržby

  • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou KOM – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter