V územním plánu Blansko dojde ke změně

18. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2338×

V podkladech 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 25.06.2013 je zařazen bod, který otevírá možnost projednání skupiny Návrhů na pořízení Změny ÚP Blansko před režimem pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jedná se o výjimečný krok, protože při projednání a vydání Územního plánu Blansko v roce 2011 byla stanovena i nadále platná zásada, že nebudou pořizovány samostatné Změny této dokumentace, ale že všechny uplatněné Návrhy na pořízení Změn ÚP Blansko budou soustředěny do podkladů aktualizace ÚP Blansko v roce 2015. Tam má být komplexně posouzeno naplňování ÚP Blansko, včetně definování možností a potřeb území, a mají zde být stanoveny cíle územního plánování pro další období.

Obsahově širší materiál byl iniciován požadavkem developera projektu obytné zástavby za sídlištěm Zborovce, který chce bezodkladně rozšířit zastavitelné plochy o část navazujících, původně vymezených zastavitelných ploch. Uplatněný Návrh na Změnu ÚP Blansko byl dán do souvislosti s přímou podporou Města Blansko tomuto konkrétnímu projektu, která byla schválena Zastupitelstvem města Blansko v září minulého roku.

Celý problém má poměrně široké funkční, majetkové a ekonomické souvztažnosti, výrazně přesahující původní předmět řešení Územního plánu sídelního útvaru Blansko z roku 1998 ve stavu po vydání Změny B35 v polovině roku 2008. 

V rámci projednání Změny ÚP Blansko proto bude mj. otevřena otázka úprav dopravní a technické infrastruktury předřazeného a navazujícího území a bude řešeno zapojení navazujících ploch rekreace v lokalitě Za Zborovcem.

Na celkový význam a ekonomiku tohoto projektu bude mít zřejmě výrazný vliv zejména to, v jaké šíři se podaří do zastavitelných ploch bydlení zapojit plochy rekreace navazující na upravovaný komunikační skelet, který investuje Město Blansko. Vlastníci zde situovaných pozemků, kteří by měli zájem o intenzifikaci využití výstavbou objektů bydlení, by se měli o přípravu podkladů zajímat, zapojit se do jednání se sousedy apod. Konkrétní prostorové a technické řešení bude nalezeno projektantem dílčí části Změny ÚP Blansko, jejímž zadavatelem bude Město Blansko zastoupené odborem INV.

Vzhledem k situaci ve všech dotčených částech území zřejmě nedojde k zásadnějšímu ovlivnění nastavených ekonomických vztahů a ohrožení již realizovaných investic. I nadále rovněž platí, že ÚP Blansko je pro období nejbližších let dimenzován s dostatečnou rezervou a potřebám území vyhovuje.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter