Dohody o výkonu pěstounské péče

20. září 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3182×

Od 01.01.2013 je účinná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která v širokém rozsahu upravuje mimo jiné i oblast pěstounské péče.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novela zavedla nové legislativní definice pojmů – „osoba pečující o dítě“„osoba v evidenci“. Pro účely „zákona“ se rozumí osobou pečující pěstoun nebo poručník dítěte, osobou v evidenci pak fyzická osoba, která je pěstounem na přechodnou dobu.

V jednotlivých paragrafech „zákona“ je popsán i výčet práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci, např. právo na preventivní a poradenskou činnost, pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě, poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě apod. Mezi povinnosti těchto osob se řadí např.spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, umožnění provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče a sledování naplňování dohody, zvyšování vlastní odbornosti aj.

Rozsah práv a povinností, specifikovaných dle konkrétních potřeb dítěte a rodiny, je upraven v „Dohodě o výkonu pěstounské péče“. Dohodu o výkonu pěstounské péče může osoba pečující uzavřít s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo pověřenou osobou (pověření vydává místně příslušný krajský úřad).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, se kterým osoby pečující uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, má nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Smyslem státního příspěvku je zabezpečit pro náhradní rodiny a svěřené děti specifické služby potřebné pro náhradní rodiny. Jedná se nejen o služby, ale i náklady na pracovníky, kteří dohody sjednávají, zajišťují poradenství a sledují výkon pěstounské péče.

S orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Blansko ke dni 31.08.2013 podepsalo dohodu o výkonu pěstounské péče celkem 30 rodin. Zaměstnanci OSPOD MěÚ Blansko pracují s 56 pečujícími osobami a 37 dětmi. V působnosti MěÚ Blansko v současné době nemáme žádné osoby v evidenci (pěstouny na přechodnou dobu). Jsou podány 3 žádosti, žadatelé zatím nebyli zařazeni do evidence, neboť nyní procházejí přípravou žadatelů a psychologickým vyšetřením. Z našeho regionu pouze jedna rodina využila možnosti podepsat dohodu s jiným subjektem.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter