Střípky ze zastupitelstva

24. září 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1890×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o vybraných usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města ze dne 17.09.2013.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

AO REAL – žádosti o příspěvek

V případě lokality „Pod Sanatorkou“, kde byl ze strany AO Real, a.s. požadavek na 25 % vynaložených nákladů na inženýrské sítě (celkem 1,7763 mil. Kč),  tento příspěvek nebyl doporučen ke schválení ani příslušnými odbory ani radou města, především vzhledem k dopředu známým podmínkám vztahujícím se k prodávanému stavebnímu pozemku. V případě I. etapy inženýrských sítí „Rodinné domy Zborovec“ zastupitelstvo města schválilo dva ze čtyř požadavků na příspěvek, které činí ve finančním vyjádření 341,5 tis. Kč z požadovaných 1,102 mil. Kč.

II/374 Blansko, průtah, společné výběrové řízení

V tomto bodě programu zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že je připravována investiční akce „Průtah městem Blansko na silnici  II/374“ od odbočky u ředitelství ČKD po křižovatku u Kauflandu ve spolupráci s vlastníkem komunikace, tj. Jihomoravským krajem. Výběrové řízení na zhotovitele této investiční akce bude organizovat SÚS JMK v součinnosti s městem Blansko. Předpokládané náklady pro JMK činí 55 mil. Kč a pro měst Blansko 15 mil. Kč (chodníky, kanalizace, veřejné osvětlení a dva kruhové objezdy).

Schválení Zadání změny ÚP Blansko B2013-Z1

Tomuto schválení Zadání změny Územního plánu předcházelo rozhodnutí červnového zastupitelstva o pořízení změny, které se týká ploch Zborovec – chaty severovýchod, Zborovec – III. etapa, Těchov – rozšíření ploch pro bydlení na jihovýchodě, Zborovec – lom a Klepačov – vymezení stavebních pozemků na jihozápadě. Zadání změn bylo jednomyslně schváleno.

Schválení Zadání územní studie Z5 – rozvoj Písečné

Zastupitelstvo města také v tomto případě schválilo Zadání územní studie pro zastavitelné plochy pro oblast Písečné.

Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko

V tomto bodě programu zastupitelstva, ke kterému byla široká a bouřlivá rozprava nejen z řad zastupitelů města, ale i občanů či vlastníků nemovitostí na území města byla nejtěsnější většinou 13 hlasů schválena změna obecně závazné vyhlášky , která zakazuje hazard (výherní hrací přístroje a videoterminály) na celém území města. Tento zákaz umožnil nález Ústavního soudu, který proces úplného zákazu hazardu obcím a městům umožnil. Následovat by mělo řízení o skončení provozu těchto zařízení ze strany ministerstva financí, které bez vědomí samospráv provoz povolovalo.

Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku

Z důvodu stížností občanů především bydlících na Češkovicích, byla zrušena výjimka pro výletiště na Obůrce pro pořádání veřejných produkcí po 22. hodině jedenkrát týdně. Tato obecně závazná vyhláška s účinností od 01.11.2013 tak nebude mít žádnou výjimku a o výjimky bude nutno pro jednotlivé případy ze strany pořadatelů žádat.

Zřizovací listina Nemocnice Blansko

Schválená zřizovací listina Nemocnice Blansko reaguje na změnu terminologie vyplývající ze zákona o zdravotních službách a na změnu živnostenského zákona. Jedná se o formální a technické změny původní zřizovací listiny.

Informace o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko za 1. pololetí 2013

V tomto bodě programu byli zastupitelé informováni o zhodnocení dlouhodobě uložených finančních prostředků za I. pololetí 2013 ( stav k 30.06.2013 činí téměř 67,5 mil. Kč) a krátkodobě uložených prostředků. V obou případech dojde k předpokládanému reálnému zhodnocení, tzn. i po odečtení míry inflace, u dlouhodobého portfolia o 2,4 %.

Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2014–2016

Tento podrobný dokument, který slouží jako pomocný nástroj samosprávy ke střednědobému finančnímu plánování hospodářství byl rovněž jednomyslně schválen. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a zdrojích a investičních záměrech, které by měly být realizovány. Dokument je zpracován na léta 2014–2016 s tím, že bude každoročně aktualizován.

Novela vyhlášky č. 10/2010 o místních poplatcích

Tato novela znamená úlevu, tzn. odpuštění poplatků ze vstupného, pro plesovou sezonu v období od 01.01. do 31.03. kalendářního roku z důvodu přesunu plesů z města Blanska do okolních  obcí či měst. Při rozpravě byla ještě doplněna výjimka poplatků ze vstupného pro kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu „Vítání svatého Martina“.

Rozpočtová opatření

Všechna předložená rozpočtová opatření byla schválena po předchozím projednání ve finančním výboru v radě města i v zastupitelstvu. Za zmínku stojí posílení prostředků na spojovací cyklostezku na sportovním ostrově u baseballového hřiště o 1 mil. Kč, na osvětlení zámku 500 tis. Kč, realizaci nového baru v kině v částce 760 tis. Kč, a částka 1,8 mil. Kč pro Nemocnici Blansko na přístrojové vybavení v souvislosti se získáním Statutu iktového centra.

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo vzalo na vědomí poslední zápis z jednání Finančního výboru a na základě návrhu předsedy kontrolního výboru schválilo rozšíření plánu kontrol do konce roku o vyřizování interpelací zastupitelů a o kontrolu investičních akcí dle výběru kontrolního výboru.

Interpelace

V rámci interpelací vystoupila zastupitelka Mgr. Eva Nečasová s ohledem na projednávaný zákaz hazardu v tom smyslu, aby byla ze strany zastupitelů a města snaha o řešení zákazu hazardu z úrovně státu, aby nebyly samosprávy  vystavovány tlaku a tolerování hazardu k vylepšení příjmové stránky rozpočtu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter