Ministerstvo životního prostředí vyzývá k připomínkování koncepce vlivu na životní prostředí

2. října 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2336×

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce „Aktualizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o neprodlené zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce.

Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: zuzana.pleskova@rnzp.cz.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy ode dne, kdy bude koncepce zveřejněna. na úřední desce posledního dotčeného kraje.

Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo odůvodněné sdělení, zda je dle Vašeho názoru nutné změnu koncepce dále posuzovat podle zákona. o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud ano, tak také následující doporučení:

  1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.
  2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP166K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího
řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního dotčeného kraje.

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v.r.
pověřena dočasným zastupováním při výkonu činností ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter