Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

20. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2559×

V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Příslušné formuláře „Žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí nebo na podatelně městského úřadu na nám. Republiky 1 či na internetových stránkách města Blanska.

Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste, nebo nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Vlastní žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění nemovitosti anebo padání listí do střešních okapových žlabů.

Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného úřadu může každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečných. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

Nově také nepodléhá povolení kácení dřevin na zahradách, to je na pozemcích u bytových nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou stavebně oplocené a nepřístupné veřejnosti. Dané podmínky tedy nesplňují například pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot nebo rozhradu tvořenou dřevinami nelze za stavební oplocení považovat, kácení dřevin rostoucích mimo les zde tedy podléhá režimu správního řízení. Na vlastní zahradě si tedy může její majitel bez předchozího povolení místně příslušného obecního úřadu v době vegetačního klidu pokácet své vlastní stromy. Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí anebo byly vyhlášeny památným stromem.

V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2012/2013 vydal Odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 29 rozhodnutí k pokácení 44 kusů stromů rostoucích mimo les na území města Blanska a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 48 kusů stromů a 35 m2 keřových porostů. Dále vydal i 2 rozhodnutí, kterými požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřevin byl jejich dobrý zdravotní stav, v rozhodnutích byl pouze doporučen zdravotní řez předmětných dřevin.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter