Uměli bychom poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?

3. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2808×

Dne 15.10.2013 uspořádal Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko dopravně bezpečnostní akci pod názvem „První pomoc při dopravních nehodách“. Jak již z názvu vyplývá, byla tato dopravně bezpečnostní akce zaměřena na znalosti, dovednosti a schopnosti řidičů motorových vozidel poskytnout v případě dopravní nehody první pomoc zraněným osobám.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Celá akce probíhala ve spolupráci s firmou TOP AUTOSALON Blansko, s. r. o., která poskytla příjemné prostory, které zcela jistě významně ovlivnily úspěšnost akce, a Policií České republiky, která v rámci prevence prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, kdy namátkově zastavovala řidiče, u nichž prováděla kontrolu dokladů potřebných k řízení vozidla, a kontrolu, jestli není řidič ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou.

Akce BESIP

Další organizací, která s Aktivem BESIP na této dopravně bezpečnostní akci spolupracovala, a jíž patří obrovský dík nejen za poskytnutí cvičného materiálu, ale především za profesionální přístup jejich členů, byl Český červený kříž Blansko. Jeho členové p. Mojmír Vágner a p. Jiří Kučera řidiče informovali o tom, jakým způsobem poskytnout první pomoc u zranění, která se nejčastěji vyskytují při dopravních nehodách. K teorii potom přidali i praktickou ukázku, jakým způsobem první pomoc poskytnout. Následně měli řidiči možnost, pod bedlivým dohledem obou zdravotníků, sami si prakticky vyzkoušet nově nabyté vědomosti a dovednosti. V případě, že něco dělali špatným způsobem, byli zdravotníky upozorněni na nesprávnost jejich počínání a usměrněni tak, aby jejich poskytování první pomoci zraněné osobě bylo účelné a smysluplné.

Řidičům, kteří absolvovali tento „minikurz“ v poskytování první pomoci, Aktiv BESIP Blansko daroval drobné upomínkové předměty, které mají přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v následujícím podzimním a zimním ročním období.

Akce BESIP

Podle ohlasu řidičů, kteří se této dopravně bezpečnostní akce zúčastnili, mají akce stejného či podobného zaměření svůj smysl a mohou tak dopomoci ke snížení smutných statistických čísel, která vypovídají o stále vysokém počtu usmrcených a zraněných na našich silnicích. Vzhledem k tomuto kladnému ohlasu řidičů chce Aktiv BESIP při Městském úřadu v Blansku i nadále pokračovat v této tradici a minimálně jednou ročně dopravně bezpečnostní akci obdobného ražení uspořádat.

Akce BESIP

Existuje mnoho způsobů, jak provádět prevenci na pozemních komunikacích tak, abychom se pokusili počty zraněných nebo usmrcených na našich silnicích meziročně co nejvíce snížit. Přesto, že za poslední roky došlo ke snížení usmrcených na našich pozemních komunikacích, nemůžeme být se statistikami týkajícími se počtu usmrcených osob spokojeni. Proto je zapotřebí využít každé možnosti, každé příležitosti, byť sebemenší, k provádění prevence v této oblasti. Samozřejmě prevence samotná nestačí. Je třeba, aby si i řidiči uvědomili, že na pozemních komunikacích platí zákonem stanovená pravidla, a tudíž by se jimi měli řídit. Rovněž pozornost a především ohleduplnost jedněch účastníků silničního provozu k druhým může velice významně ovlivnit současný neutěšený stav na našich silnicích.

Věříme proto, že takovéto dopravní akce povedou ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a společnými silami dokážeme snížit anebo alespoň zmírnit drtivé dopady dopravních nehod na našich silnicích, a právě proto chce Aktiv BESIP Blansko i v příštím roce pokračovat v této preventivní činnosti.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Náš dík tak patří pracovníkům Aktivu BESIP Blansko, výše uvedeným členům Českého červeného kříže v Blansku, firmě TOP AUTOSALON Blansko, ale také Policii České republiky. Děkujeme také Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který poskytl finanční dotaci na realizaci této dopravně bezpečnostní akce a věříme, že nám zachová svoji přízeň i v příštím roce.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter