Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko

18. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3166×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Blansko

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu stavebního zaměření

Další požadované předpoklady:

 • organizační schopnosti

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • praxe ve vedoucí funkci výhodou

 • velmi dobrá znalost správního řádu

 • velmi dobrá znalost stavebního zákona

 • znalost zákona o obcích

 • znalost práce na PC

 • praxe ve veřejné správě min. 2 roky

 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.01.2014 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 06.12.2013

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter