Stáž nebo praxe ve firmách: jedno z možných řešení pro dlouhodobě nezaměstnané

30. prosince 2013, ostatní, přečteno: 2160×

Lidé, kteří si dlouhodobě nemohou najít zaměstnání nebo praxi, mohou využít možnosti účasti na inovativním vzdělávacím projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešením podobné situace pro absolventy nebo mladé uchazeče o zaměstnání může být projekt Praxe pro mladé do 30 let.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se dlouhodobě pohybuje kolem 8 %, na Úřadech práce v regionu bylo v říjnu 2013 registrováno téměř 66 tisíc uchazečů o zaměstnání. Absolventi, osoby na a po rodičovské dovolené a lidé starší 50 let jsou na trhu práce znevýhodněni. Nejen pro ně je tu od června 2012 inovativní vzdělávací projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Díky tomuto projektu získávají lidé, kteří nemohou dlouhodobě najít zaměstnání, praxi a stávají se na trhu práce konkurenceschopnějšími. O stáže ve firmách je enormní zájem, momentálně je v celé České republice zaregistrováno více než 26 000 uchazečů a přes 7 800 poskytovatelů. Výjimkou není ani Jihomoravský kraj, kde je evidováno více než 6300 zájemců o stáž a přes 1100 společností. Za více než rok fungování projektu bylo v rámci České republiky zahájeno více než 4300 stáží u 1885 poskytovatelů stáže. V Jihomoravském kraji k dnešnímu dni bylo realizováno 625 stáží a v současné době probíhá dalších 150 stáží.

Na webových stránkách www.stazevefirmach.cz je k dispozici katalog stáží, kde jsou vždy vypsány aktuální karty stáží, ke kterým se mohou zájemci přihlásit. Jejich délka se pohybuje od 1 do 6 měsíců. Stážistu v průběhu stáže odborně vede mentor, který je hlavní osobou zodpovědnou za průběh a kvalitu stáže. Po úspěšném absolvování stáže získá účastník certifikát „Europass – doklad o stáži“ sloužící jako potvrzení o získaných odborných dovednostech. Poskytovatelé mohou díky stážím nalézt vhodné zaměstnance a „vyzkoušet“ si je v reálu. V průměru se každý čtvrtý stážista osvědčil a byl poskytovatelem zaměstnán. „Velký zájem o stáže překonal naše očekávání. Jsme proto velmi rádi, že nám rozpočtové možnosti dovolí realizovat více stáží, než je deklarovaných 5000 stáží. Věříme, že finální číslo by se mohlo vyšplhat až k 6000,“ uvedla Kateřina Šímová, hlavní manažerka projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Bližší informace získáte na www.stazevefirmach.cz nebo www.facebook.com/stazevefirmach.

Jaká je aktuální míra nezaměstnanosti na Blanensku a jaká mohou být další řešení v případě, že se potýkáte s problémem najít zaměstnání, nám přiblíží JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Blansko:
„K 31.10.2012 byla míra nezaměstnanosti na okrese Blansko 8,7 %, celostátně 8,5 % a v kraji 9,4 %. Evidováno bylo na okrese Blansko 474 absolventů. Od 1.1.2013 došlo ke změně metodiky a místo míry nezaměstnanosti se sleduje podíl nezaměstnaných osob. Tyto dva údaje není možno srovnávat v nějaké statistické řadě. K 31.10.2013 byl podíl nezaměstnaných osob na okrese Blansko 7 %, v ČR 7,6 % a v kraji 8 %. Evidováno bylo na okrese Blansko 522 absolventů. V závěru roku a v prvních měsících roku následujícího předpokládáme mírný růst počtu nezaměstnaných z důvodu ukončování pracovních poměrů na doby určité, ukončení sezonních prací i díky vlivu celkové hospodářské situace nejen v rámci ČR.“

Jaké profese jsou na Blanensku nejžádanější?
„Zaměstnavatelé v našem okrese mají zájem především o strojírenské profese a svářeče. Uplatnění na trhu práce pomáhají řešit i nástroje APZ (aktivní politika zaměstnanosti) – rekvalifikace. Od počátku roku absolvovalo rekvalifikaci 150 absolventů, kteří si prostřednictvím rekvalifikace rozšířili svou stávající kvalifikaci. Zařazení do konkrétní rekvalifikace je určováno individuálními potřebami klientů, poptávkou zaměstnavatelů a podmínkami na trhu práce.“

Jaký je aktuální počet absolventů v okrese Blansko?
„Aktuálně je evidováno v Blansku 5 552 uchazečů o zaměstnání, z toho 522 absolventů. Podíl absolventů na celkovém počtu uchazečů v okrese Blansko dosahuje aktuálně 10 %. Podíl absolventů na celkovém počtu uchazečů v kraji pak dosahuje aktuálně 8,1 %. Uplatnění absolventů na trhu práce pomáhá řešit projekt ‚Praxe pro mladé do 30 let‘. Hospodářská krize a následná recese omezila zájem zaměstnavatelů o absolventy škol, nicméně očekáváme, že dojde ke zlepšení situace.“

Zmínila jste projekt pro absolventy nebo mladé uchazeče o zaměstnání. Co nám o něm můžete říct?
„Jádrem projektu je poskytnout mladým lidem prostřednictvím praxe přímo u zaměstnavatelů kvalitní a dlouhodobé zaměstnání. Projekt je realizován od července 2013 do srpna 2015. Jeho realizátorem je Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně. Plánovaný počet odborných praxí je 471 v celém kraji. Praxe klientů projektu je možné uskutečnit u zaměstnavatelů v soukromé sféře i ve veřejné správě s výjimkou organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.“

Jaké jsou podmínky účasti na tomto projektu?
„Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let (včetně), bez rozdílu dosaženého vzdělání, musí být evidováni na ÚP v Jihomoravském kraji déle než 4 měsíce. V odůvodněných případech lze udělit výjimku a zvolit UoZ evidovaného kratší dobu než 4 měsíce. Žadatel musí být bez pracovní zkušenosti nebo v maximální délce 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání, v průběhu podání žádosti nesmí být na nekolidujícím zaměstnání (DPP, DPČ) u zaměstnavatele, který chce uchazeče v rámci projektu zaměstnat.“

Co z toho vyplývá pro potenciální poskytovatele?
„Zaměstnavateli může být poskytnut příspěvek na mzdové náklady účastníka odborné praxe v maximální výši 16 080 Kč po dobu zpravidla 12 měsíců. Dále může dostávat po dobu prvních 4 měsíců praxe mzdový příspěvek na mentora, který bude účastníka praxe zaškolovat, v maximální celkové výši 32 160 Kč. Odbornou praxi lze sjednávat pouze na hlavní pracovní poměr s pracovním úvazkem nejméně 20 hodin týdně, pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo minimálně na dobu určitou 2 let.“

Jaký je o tento projekt v Blansku zájem?
„Od počátku projektu bylo v jeho rámci podáno celkem 37 žádostí o SÚPM a 27 žádostí o příspěvek na mentora, k 28.11.2013 bylo uzavřeno 14 dohod na SÚPM a 13 dohod na příspěvek mentora, největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o pracovníky ve strojírenské oblasti (15 žádostí), dále pak ve službách (6 žádostí) a v administrativě (6 žádostí).“

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


24.11. 09:00 h, nám. Republiky
Rozsvícení vánočního stromu

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.