Zveřejnění návrhu koncepce „Operačný program Integrovaná infrastruktura 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

23. prosince 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2128×

Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky – zveřejnění návrhu koncepce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdrželo návrh koncepce „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (dále též jen „návrh koncepce“). Předkladatelem koncepce je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.

Návrh koncepce je České republice zaslán na základě článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých programů a plánů na životní prostředí, a článku 10 Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států.

V souladu s § 14b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Vám návrh koncepce zasíláme k vyjádření, zda může mít návrh koncepce dle Vašeho názoru významný negativní vliv na životní prostředí České republiky a zda považujete za nezbytné zahájit mezistátní konzultace o možných vlivech realizace koncepce na životní prostředí, včetně vlivů na veřejné zdraví, a o opatřeních zaměřených na prevenci, snížení nebo zmírnění nepříznivých vlivů koncepce.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do návrhu koncepce nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK) současně s upozorněním, že každý může zaslat ministerstvu své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje. Zároveň žádáme, v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, o neprodlené zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: zuzana.pleskova@mzp.cz.

Návrh koncepce „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zveřejněn v Informačním systému SEA, kód koncepce MZP031M (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni).

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v.r.
pověřena dočasným zastupováním při výkonu činností ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter