Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Sociální služby z pohledu komunitního plánování

5. ledna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1454×

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Základní myšlenkou fungující sítě sociálních služeb je její schopnost reagovat na individuální potřeby osob v nepříznivé sociální situaci tím, že nabídka
z hlediska místa, času a finančních možností, zaručí zároveň i kvalitu těchto služeb. Základním cílem sociální pomoci je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím nabídky široké škály sociálních služeb.

Sociální pomoc, poskytovanou prostřednictvím sociálních služeb lze rozdělit do tří forem:

  • pobytové služby: kterými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb

  • ambulantní služby: jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázená do zařízení sociálních služeb bez ubytování

  • terénní služby: jsou ty, které jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí

Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, vytvořilo oddělení sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blanska informační letáčky s cílem poskytnout jednoduchý přehled sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny, jehož součástí je i aktuální nabídka kontaktů na tyto služby. Tyto jsou k dispozici jak u samotných poskytovatelů sociálních služeb, tak i na obecním úřadě obce s rozšířenou působností Blansko, na obcích územně správního obvodu, ve zdravotnických zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování www.kpss-blansko.cz.

Letáčky usnadňují orientaci v široké nabídce sociálních služeb a prorodinných aktivit. Nabízené služby se zaměřují na podporu rodin v jejich samostatnosti a funkčnosti a nabízejí jim pomoc v obtížných životních situacích.

Posláním představovaných služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života s cílem obnovit nebo zachovat původní životní styl. Posláním služeb pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením je pak zajistit pomoc a podporu lidem bez domova nebo ohroženým touto nepříznivou sociální situací, případně poskytnout osobám ohroženým závislostí odborné sociální poradenství.

socialni služby

odbor sociálních věcí