Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

6. ledna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1347×

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pozemky

Výkup a finanční příspěvek na IS Těchov – Ing. Brázda
ZM schválilo vyplacení příspěvku ve výší maximálně 25% prokazatelných pořizovacích nákladů za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace, které budou darovány Svazku VaK. Jedná se o lokalitu Těchov I, pod MŠ na Těchově pro cca 12 rodinných domů. Ve stejném případě odsouhlasilo zastupitelstvo města výkupy chodníků, místní komunikace, srážkové kanalizace a veřejného osvětlení rovněž za maximálně 25% prokazatelných pořizovacích nákladů.

Výkup chodníku a VO – TP domy
Zastupitelstvo města odsouhlasilo výkup chodníku a veřejného osvětlení od investora TP Domů s.r.o. maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů – jedná se o městskou část Těchov, konkrétně o stavby umístěné podél komunikace III. třídy od křižovatky u MŠ na Těchově směrem k Blansku.

Stavební úpravy vestibulu radnice Blansko

Rada a následně zastupitelstvo města (ZM) souhlasilo prominutím části sankcí na realizaci zakázky „Stavební úpravy vestibulu radnice Blansko“ na konečnou sankci ve výši 230 tis. Kč z důvodů nepředpokládaných problémů při realizaci stavby i s ohledem na vysoutěženou nabídku na úrovni 60 % projektových nákladů na realizaci stavby.

Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly včetně kuželny

ZM odsouhlasilo pokračování v akci „Realizace úspor energie v budově sportovní haly včetně kuželny“ na ulici Údolní v Blansku žádostí o dotaci v souladu se stanoviskem právního oddělení i přes skutečnost, že je budova zatížena zástavním právem z privatizace společnosti ČKD Blansko a. s. z roku 1994.

Dešťová kanalizace „lokalita Na Vyhlídce“

ZM odsouhlasilo výkup srážkové kanalizace za max. 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů od investorů v uvedené lokalitě naproti hotelu Panorama na Češkovicích, kde se provádí výstavba cca 16 rodinných domů. 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu o. p. s.

Zastupitelstvo města schválilo výše citovanou Zakládací smlouvu, ve které se mj. zavazuje přispívat na činnost této prospěšné společnosti ve výši 20 tis. Kč ročně po dostavbě Domu přírody v lokalitě nedaleko Skalního mlýna.

Změna zřizovacích listin základních škol

ZM odsouhlasilo dodatky zřizovacích listin všech čtyř blanenských základních škol, které  spočívají ve zpřesnění a nové definici okruhů doplňkové činnosti tak, aby byly v souladu s Nařízením vlády č. 278/2008 o obsahových náplních jednotlivých živností.

Nadlimitní veřejná zakázka na službu s názvem „Výběr poskytovatele  energetických služeb se zaručeným výsledkem pro systém veřejného osvětlení města Blanska“

ZM neodsouhlasilo vypsání nadlimitní veřejné zakázky na „Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro systém veřejného osvětlení města Blanska“. Jednalo o potřebnou částečnou výměnu svítidel veřejného osvětlení novými, účinnějšími a kvalitnějšími svítidly, která by byla uhrazena penězi za úsporu el. energie po dobu cca 6 až 8 let.

Návrh rozpočtu na rok 2014

Zastupitelé města schválili všemi hlasy přítomných  zastupitelů návrh rozpočtu na rok 2014, který je koncipován jako rozpočet vyrovnaný, kde se příjmy ve výši více než 372 mil. Kč rovnají výdajům ve stejné výši. Kapitálové (investiční) výdaje činí 85,7 mil. Kč což je téměř čtvrtina celkového rozpočtu.

Poskytnutí daru organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

ZM schválilo poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého  červeného kříže Blansko. Jedná se o vyřazený neupotřebitelný majetek Nemocnice Blansko, který nemocnice nemohla přímo převést na oblastní spolek, ale pouze prostřednictvím města. Konkrétně se jednalo polohovací lůžka, matrace a další zdravotnický materiál.

Volba starosty

Z důvodu rezignace stávajícího starosty Ing. Lubomíra Toufara k 31.12.2013, zvoleného v mimořádných volbách v říjnu t. r. poslancem Poslanecké sněmovny PČR,  byl všemi přítomnými zastupiteli starostou od 01.01.2014 zvolen navržený Mgr. Ivo Polák.

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek zápisy z jednání Kontrolního a Finančního výboru ZM.

Lubomír Toufar