Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Podmínky ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

4. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1864×

Obecním úřadům je dle zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, svěřena pravomoc rozhodovat o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen zvláštní příjemce). Od 01.01.2014 je řízení o zvláštním příjemci výkonem přenesené působnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění se ustanovuje v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat.

Podnět k zahájení správního řízení může podat oprávněná osoba, rodinný příslušník nebo i jiná osoba. Správní orgán posoudí všechny rozhodné skutečnosti, v případě neúplných, nejasných podkladů si vyžádá jejich doplnění a rozhodne. Místní příslušnost obce se stanoví podle místa trvalého pobytu příjemce důchodu.

Zákonný zástupce, opatrovník a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Ustanovení zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ukládá obecnímu úřadu dohlížet na plnění povinností stanovených zvláštnímu příjemci. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena.

Pro občany s trvalým pobytem v Blansku je místně a věcně příslušným Městský úřad Blansko, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci – nám. Republiky 1, 1. patro budovy.

odbor sociálních věcí