Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Škola v Dolní Lhotě slaví 100 let

11. června 2014, historie, přečteno: 1634×

Nabízíme vám pohled do záznamů školní kroniky vedené od roku 1919.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V záznamech se dočítáme, že:

 • Stavbu školy provedl stavitel p. Roučka z Blanska dle schválených předem plánů (za 54.000 K.).

Škola je dvoutřídní (s jednou třídou reservní) dle nejmodernějších požadavků školních i hygienických provedená, v jednom poschodí s věžkou s vlastním kabinetem, vzorným bytem pro správce školy, se zahradou (asi 19 a) dvorem s nutnou hospodářskou přístavbou a letní tělocvičnou. Též zařízení tříd školních i chodeb a síní odpovídá nejpřísnějším požadavkům, podobně též dle pohlaví rozdělené záchody školní v přízemí i v prvním poschodí.

 • Prvním prozatimním správcem školy byl p. učitel Josef Zukal.

 • V období let 1914–1920 se ve škole vystřídalo a učilo asi 12 učitelů

 • Od roku 1921 zde působil s několika přetržkami nejdříve jako učitel, později jako ředitel školy až do roku 1955, celkem 34 roků p. Bohuslav Zindulka.

 • Dnem 1. května 1921 stabilizována byla místní lidová obecní knihovna, knihovníkem jmenován správce školy. Knihovna obsahovala 100 svazků, jež dodal osvětový svaz v Praze.

Žáci školy pod vedením svých učitelů se aktivně účastnili společenského života, pořádali školní akademii, hráli divadlo, byly pořádány různé přednášky, besedy a výlety pro žactvo.

třída v Dolní Lhotě

 • Ve dnech 16. a 17. září 1921 navštívil rodnou svoji Moravěnku náš Osvoboditel a první president republiky čsl. T.G.Masaryk. Žactvo školy dolnolhotské sučastnilo se vítání p. presidenta na místní zastávce. Učitelský sbor sučastnil se vedle toho ještě vítání pánů presidentova u příležitosti jeho zájezdu k „Macoše“ v Blansku.

 • Žactvo se také zúčastnilo uvítání pana presidenta T.G.Masaryka v Boskovicích v roce 1929.

Z dalších zajímavých událostí:

 • R. 1929 – Z nařízení ministerstva školství a národní osvěty bylo pro kruté mrazy (11. února – minus 33 °C) na všech školách ve dnech 18.–28. února prázdno.

 • R. 1930 – V měsíci březnu zavedeno na škole školní spoření, v květnu provedena sbírka vajíček pro sirotčí Domov v Blansku, proběhla sbírka obnošeného šatstva, bot a jablíček pro děti na Slovensku.

Byla osázena polovina školní loučky při cestě ovocnými stromy a v srpnu zbudovala místní školní rada sporák pro školní vaření dívek.

 • R. 1934 – založeno rodičovské sdružení

 • Šk. r. 1936–1937 – pořízena byla na žákovských záchodech umyvadla a zrcadla.

 • Šk. r. 1937–1938 – v měsíci lednu zakoupila místní školní rada pro školu čtyřlampový radiový přijímač značky Philips nákladem 1.500 Kč. Projevila tím pochopení pro moderní potřebu školy.

Tento školní rok byl ukončen 22. června pro účast na X. všesokolském sletu v Praze.

budova školy

Následovalo pětileté přerušení záznamů způsobené změnami poměrů jež vznikly druhou válkou světovou. Původní kroniky školní novým nařízením zapečetěny. Teprve po r. 1945 měly býti původní kroniky doplněny.

Z těchto zápisů zjišťujeme:

 • Od 1. prosince 1940 započato bylo ve školní kuchyni s vařením polévek pro chudé děti.

 • R. 1941 (šk. r. 1941–1942) – v krátké době byly zakázány téměř veškeré české učebnice a děti chodily do školy s nějakým sešitem pokud se dal koupit a učebnicí němčiny, jež byla vším.

Obrazy našich dvou prvních presidentů byly odstraněny a nahrazeny podobiznami Adolfa Hitlera, protektora Neutatha a kapitulanta Háchy. Všude na dveřích německočeské tabulky. Zastaveno bylo vyučování dějepisu a nahrazeno vyučováním němčiny. Počet hodin němčiny stanoven na 7 hodin týdně. Ani o prázdninách neustala pracovní povinnost školní mládeže. Prováděn byl sběr léčivých rostlin i sběr odpadků.

 • Šk. r. 1942–1943 – proběhly přeškolovací kursy pro učitele. Žactvo bylo seznámeno s protileteckým nebezpečím, probíhal sběr kostí na výrobu mýdla( za 5kg odevzdaných kostí obdržela škola poukázku na 1 kostku mýdla), školní děti se v létě účastnily hubení běláska zelného.Byl opraven plot kolem školní zahrady a zřízen chodník u školy.

 • Šk. r. 1943–1944 – nová stupnice známek: 1–6.

 • Šk. r. 1944–1945 – dne 9. února byla celá školní budova kromě bytu spr. školy zabrána pro Wehrmacht Baustelle L.52. Na školním hřišti byla umístěna školní kuchyně, v níž se vařilo pro osazenstvo školy, které sestávalo ze zajatých Rusů a též pro německou posádku. Nakonec odešli neslavně, štěstí, že neměli už času ani chuti zničit obec a školu.

9. května zavlála na školní budově poprvé po šesti letech opět vlajka československá. Obcí projely kolony Rumunů. Po vyčištění a vymytí školy, což se stalo svépomocí, bylo zahájeno vyučování 14. května. 16. května projížděl vlakem p. pres. Beneš, žactvo se účastnilo vítání. Školní rok byl ukončen 20.VII. – žákům byly rozdány školní zprávy na českém tiskopise.

 • Šk. r. 1945–1946 – ve třídách opět obraz presidenta Dr. E. Beneše. Od čtvrtého školního roku se stává povinným předmětem ruština. Novým předmětem je politická výchova a výchovné činnosti, dřívější vlastivěda přejmenována na učení o vlasti a o přírodě.

 • Šk. r. 1948–1949 – vychází v platnost nový školský zákon o jednotné škole. Byl to první rok „Národní školy“.

V následujících letech pokračuje sběr léčivých rostlin, žáci pomáhají při zjišťování ohnisek mandelinky bramborové, zapojují se do sběru papíru a hader na nové učebnice, pomáhají v lesní školce a uzavírají družbu se žactvem II. tř. národní školy ve Spešově.

 • Ve šk. r.1951–1952 bylo započato se školním stravováním, jsou podávány teplé přesnídávky všem dětem denně.

 • Na začátku šk. r. 1952–1953 bylo přikročeno k založení Pionýra na škole.

Postupně se začíná s opravami a rekonstrukcí školy. Byla vybudována tělocvična s jevištěm. V r. 1956 se stává patronátním závodem školy Strojně-traktorová stanice v Dolní Lhotě.

 • Šk. r. 1960–1961 – zavádějí se nové učební osnovy a škola získává nový název: Základní devítiletá škola 1.–5. ročník v Dolní Lhotě, pošta Blansko. Mění se i úřední razítko školy.

Školní patron STS propůjčil škole k užívání zvukový projektor i s příslušenstvím, dále byl škole zakoupen magnetofon a postaven nový plot kolem školní zahrady.

 • V následujícím šk.roce se žáci zapojili do soutěží a akcí na pomoc JZD, účastnili se zdravotnického kursu a 16 žáků získalo odznak Mladý zdravotník.

 • Ve šk. r. 1962–1963 zakoupilo SRPŠ škole klavír.

 • V roce 1965 byla opravena věžička na školní budově.

 • Od 01.02.1967 byly zavedeny volné soboty.

 • O prázdninách r. 1969 byla zhotovena nová fasáda školy a venkovní nátěry oken.

 • V květnu 1970 zakoupil MNV televizor pro školu za 4.500 Kčs.

V průběhu těchto let žáci vystupovali při veřejných akcích a oslavách. Zapojovali se rovněž do různých výtvarných, sportovních i rozhlasových soutěží.

1. června 1976 bylo provedeno připojení Dolní Lhoty k Blansku. V červnu 1979 přicházejí žáci ze zrušené školy v Horní Lhotě i se svým ředitelem. K 1. září 1982 dochází z podnětu MěstNV v Blansku k integraci školy spolu se ZŠ v Blansku-Spešově. Ruší se ředitelství v Dolní Lhotě a s koncem šk. roku odchází i ředitel školy p. Pavel Jínek, který tuto funkci vykonával od roku 1973. Od nového školního roku je ředitelství školy ve Spešově, ředitelem školy je až do roku 1985 p. M. Bezděk. Od šk. r. 1985–1986 se ředitelkou školy stává p. A. Skoupá.

Ve šk. r. 1994–1995 bylo zrušeno ředitelství ve Spešově a opět zřízeno ředitelství v Dolní Lhotě i s ředitelkou p. A. Skoupou. Od šk. roku 1995–1996 se stává ředitelkou p. Miroslava Burgetová. Od šk. roku 2004–2005 se škola v Dolní Lhotě včetně mateřské školy stala součástí Základní a Mateřské školy Blansko, Salmova 17. Ředitelství školy je v Blansku a v Dolní Lhotě se o provoz školy starají vedoucí učitelky ZŠ a MŠ. V současné době se ve škole učí 23 dětí ve dvou třídách 1.–4. ročníku.

Zpracovala Dagmar Bačkovská,
učitelka v Dolní Lhotě