Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

17. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3403×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Další požadované předpoklady:

 • řídící a organizační schopnosti

 • praxe ve vedoucí funkci min. 4 roky (řízení většího pracovního kolektivu)

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • velmi dobrá znalost zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o sociálních službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi

 • přehled a orientační znalost souvisejících právních předpisů zejména v oblasti sociální pomoci, státní sociální podpory, zaměstnanosti, nemocenského a důchodového pojištění

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána

 • velmi dobrá znalost správního řádu

 • znalost zákona o obcích

 • znalost práce na PC

 • praxe ve veřejné správě

 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.01.2015 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 31.07.2014

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou SOC – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko