Zastupitelstvo projednalo změnu územního plánu

26. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2172×

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska byly projednány podklady pro vydání změny územního plánu, jejíž pořízení bylo schváleno v r. 2013: Zastupitelstvo ověřilo soulad návrhu Změny ÚP Blansko B2013 – Z1 s nadřazenou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, souhlasilo s předloženým návrhem řešení a výsledky jeho projednání a vydalo Změnu ÚP Blansko B2013 – Z1 formou opatření obecné povahy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tehdy se jednalo o výjimečný krok, protože při projednání a vydání Územního plánu Blansko v závěru roku 2011 byla stanovena zásada, že nebudou pořizovány samostatné změny této dokumentace, ale že všechny uplatněné Návrhy na pořízení Změn ÚP Blansko budou soustředěny do Zprávy o uplatňování územního plánu, projednávané v roce 2015.

Celý problém mimořádného projednání samostatných změn územního plánu byl vyvolán skutečností, že v Územním plánu Blansko z roku 2011 nebyly zohledněny všechny připravované záměry dle původního Územního plánu sídelního útvaru Blansko z roku 1998, a logicky tak vznikl tlak na pořízení změny nového územního plánu.

Volené orgány Města Blansko se rozhodly vyhovět požadavku developera projektu obytné zástavby za sídlištěm Zborovce, který chtěl bezodkladně rozšířit zastavitelné plochy o část navazujících, původně vymezených zastavitelných ploch, a v rámci přípravy podkladů pro akt schválení pořízení této Změny došlo k uplatnění větší skupiny dalších návrhů, o jejichž pořízení bylo nakonec rovněž hlasováno. Z celkem deseti tehdy takto uplatněných návrhů bylo pořízení schváleno u pěti návrhů ve třech lokalitách (Zborovec – změna funkčního využití bývalého lomu, zastavitelné plochy v chatové lokalitě a zohlednění III. Etapy záměru AO Real, Těchov – rozšíření ploch bydlení při jihovýchodním okraji zastavěného území, Klepačov – úprava vymezení stavebních pozemků jihozápadně od zastavěného území).

Následně bylo zajištěno zpracování dokumentací návrhu Změny B2013 – Z1 a v závěru roku 2013 bylo vypsáno jejich projednání. Ostatní návrhy na změnu byly odloženy do komplexního prověření v rámci procesu pracovně označeného jako aktualizace územního plánu. Projednání Změny B2013 – Z1 bylo ze zákona dvoustupňové a jeho průběh byl složitější vlivem nesouhlasu dotčených orgánů, v jejichž kompetenci je ochrana orné půdy.

Stavební zákon totiž brání vymezování dalších zastavitelných ploch v případech, kdy nejsou využity původně vymezené plochy. Dalším samostatným problémem byl návrh zastavitelných ploch v 50m pásmu lesa. Pokračování a dokončení projednání bylo nakonec podmíněno výraznou redukcí navržených zastavitelných ploch u dvou předmětů Změny B2013 – Z1 na k. ú. Blansko, k. ú. Horní Lhota u Blanska a k. ú. Klepačov a doplněním odůvodnění u třetího předmětu Změny B2013 – Z1 na k. ú. Těchov.

V podmínkách využití ploch byla potvrzena možnost umístění staveb ve vzdálenosti 25 m od hranice lesních pozemků v případě zachování komunikací a prostoru pro pohyb těžební techniky.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter