Důstojný život seniorů je jednou z priorit blanenské radnice

5. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2293×

Na první den v měsíci říjnu připadá Mezinárodní den seniorů, který se snaží upozornit na postavení seniorů ve společnosti, na jejich problémy, se kterými se musí každodenně potýkat. Je zřejmé, že bez pomoci společnosti a také místních samospráv jim mohou čelit jen velmi těžce. Snahou města Blanska je být maximálně nápomocno svým dříve narozeným občanům při řešení mnohdy nelehkých situací, ve kterých se mohou ocitnout.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Ve městě Blansku jsou služby pro seniory zabezpečeny v rámci dvou Domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS), a to na ulici 9. května 1 a Pod Javory 32. V těchto zařízeních se nachází byty zvláštního určení, kde jsou jejich obyvatelům na základě smluvního vztahu poskytovány úkony pečovatelské služby. Současná kapacita těchto bytů v DPS je 125 (Dům s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 má celkem 55 bytů, Dům s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 pak bytů 70). V současné době na umístění do těchto zařízení čeká 44 žadatelů. 

Bližší informace o fungování tohoto typu bytů poskytl Mgr. Ivo Polák, starosta města: „DPS na ul. 9. května byl postaven v roce 1951. Původně se jednalo o závodní byty firmy Adast Blansko. S ohledem na stárnutí jeho obyvatel byl dům v 80. letech přetransformován na DPS. Jeho první větší rekonstrukce proběhla v roce 2005, kdy byla provedena výměna oken, zateplení domu, vymalování chodeb a rozšíření bytové kapacity. Vzniklo dalších 24 bytových jednotek a v přízemí objektu pak i prostory pro aktivizaci a denní pobyt starších seniorů pod názvem ‚Domovinka‘. Celá rekonstrukce byla v tomto případě hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.“

Od roku 2012 zde probíhá nezbytná modernizace bytů, dochází k postupné opravě koupelen, výměně podlahové krytiny, k dispozičním úpravám nevyhovující obytné plochy apod. Pečovatelská služba je v tomto zařízení poskytována ve všední dny od 07:00-15:30 hodin, strava je k dispozici sedm dní v týdnu. 

„Druhým zařízením tohoto typu je v Blansku Dům s pečovatelskou službou Pod Javory 32,“ pokračuje ve výčtu Polák: „Stavba tohoto penzionu s byty pro důchodce byla dokončena koncem září roku 1994. Celkové náklady na pořízení byly ve výši 48 mil. 700 tisíc korun, které hradilo opět Ministerstvo pro místní rozvoj, samo Město Blansko se podílelo částkou 105.362 korun. V tomto domě vzniklo celkem 66 bytů,“ uvedl starosta města.

Provoz Městského penzionu v Blansku byl od počátku do konce roku 2006 zajišťován Oblastní charitou Blansko. Od 1. ledna 2007 byl dům na základě legislativních změn přetransformován na DPS, kdy provoz a služby převzalo Město Blansko. I v tomto zařízení probíhá od roku 2011 nutná rekonstrukce za účelem navýšení kapacity bydlení s využitím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2011 zde byly vybudovány 3 nové byty, v roce následujícím pak 2 byty a konečně v loňském roce došlo k realizaci 2 bytů rozdělením jednoho většího bytu 3+1.

Červený karneval v Senior centru
Červený karneval V Senior centru.

„Dům je bezbariérový, budova má dva výtahy. V přízemí domu je jídelna, která funguje i jako společenská místnost a zázemí pro poskytování aktivizačních programů pro seniory,“ zdůraznil starosta. „Zde je pečovatelská služba zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, stejně tak i strava pro seniory. Na území města Blanska mj. funguje kromě Městského klubu důchodců také Senior centrum, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Město Blansko se však přesto významně podílelo na akci, kdy byla v roce 2011 zahájena přístavba centra tím, že převedlo darem na kraj pozemky o rozloze 1500 m².

Velice rád bych také připomenul další aktivity seniorů ve městě Blansku, jako je např. Blanenská univerzita (nejen) pro seniory pořádaná Městskou knihovnou Blansko, která slaví skutečně velký úspěch. Senioři se zde mohou dozvědět řadu zajímavostí z různých oblastí, kapacita je však omezená a místa jsou brzy obsazena. Ve spolupráci se základními školami, jichž je město zřizovatelem, probíhají také kurzy počítačové gramotnosti pro dříve narozené spoluobčany,“ doplnil Mgr. Polák.

Na starostu města Blanska Mgr. Poláka volně navázal Ing. Jiří Crha, 1. místostarosta, který shrnul informace o provozu a činnosti Městského klubu důchodců (dále MKD) v Blansku: „MKD sídlí trvale od roku 1990 v budově Galerie města Blanska na ul. Dvorské. Je to jedna z organizací města, která spadá pod odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a která je řízena vedoucím MKD, jenž spolupracuje s jedenáctičlennou samosprávou. Ta pracuje skutečně dobře, o čemž svědčí aktivní zapojení 1.400 členů. Vedení města činnost MKD samozřejmě podporuje a považuje ji za nedílnou součást našeho veřejného života, více jak 50 % členů klubu je věku do 70 let. Město Blansko plně hradí provoz této organizace, roční náklady jsou vyčísleny na 1 milion 250 tisíc korun. Kromě toho zajišťujeme pro členy klubu obědy, těch se vydá asi 100-120 denně, město konkrétně přispívá třemi korunami na jednu porci,“ upřesnil Crha.

„Během roku se v klubu odehrává celá řada akcí, jen pro ilustraci: v roce 2013 zde proběhlo celkem 73 akcí a návštěvnost na nich byla víc jak 5.100 členů. Co se nám podařilo a za co jsem opravdu rád, je provedení přístavby v roce 2012, na kterou samospráva MKD musela poměrně dlouho čekat. Nyní se veškeré akce klubu mohou organizovat přímo tam, nikoli v Dělnickém domě, jak tomu bylo dříve. Náklady na tuto akci představovaly 2 miliony 600 tisíc korun, z nichž  2 mil. hradil ze svého rozpočtu Jihomoravský kraj. Zázemí klubu se tak podařilo v tomto volebním období rozšířit a stabilizovat,“ uzavřel 1. místostarosta.

vysoupení v klubu důchodců
Vystoupení pro přátele z Komárna v Městském klubu důchodců v Blansku. (2012)

Za bezvadnou spolupráci s městem Blansko na závěr poděkoval pan Miloš Bacík, odstupující předseda samosprávy MKD Blansko: „Za dva roky tomu bude již čtyřicet let, co MKD v Blansku působí. Nejdůležitějším momentem bylo otevření současného klubu na ulici Dvorské, protože se tak vytvořily optimální podmínky pro aktivní a stálou činnost kroužků v rámci klubu a pro setkávání se jeho členů. Významným počinem ze strany města byla stejně tak přístavba jídelny, která zvýšila kapacitu až o 80 míst. Jsem přesvědčený, že to byl důležitý krok nejen pro stávající klubovou činnost, ale i pro nové generace seniorů. Především lidé osamělí mají zájem se pravidelně scházet a vykonávat nějakou zájmovou činnost. Naše nabídka je pestrá, vedeme celkem 18 kroužků, ať už kroužek sportovní, jógu, tělocvik pro ženy, stolní tenis, vyšívání apod., v rámci klubu úspěšně pracují také dva pěvecké soubory. Také společenskou činnost si v klubu organizujeme sami, velmi oblíbené jsou např. taneční pátky.

Jsme rádi, že mimo finanční prostředky, jimiž město dotuje provoz MKD, nám také umožňuje spravovat vlastní rozpočet, díky kterému jsme schopni přispívat členům např. na plavání, na dopravu v rámci výletů nebo zájezdů do divadel. Od města dostáváme taktéž finanční prostředky na občerstvení při pořádání našich největších akcí, což naši členové kvitují s povděkem.  Věřím, že naše spolupráce s městem bude i nadále úspěšná a že noví senioři se budou i v budoucnu rádi zapojovat do našich činností. Každopádně se snažíme spolupracovat i s jinými organizacemi ve městě a naši činnost neustále rozšiřovat,“ uvedl na závěr odstupující předseda MKD.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter