Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Začalo kácení dřevin rostoucích mimo les

21. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1436×

V těchto dnech začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2013/2014 vydal odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 20 rozhodnutí k pokácení 61 kusů stromů rostoucích mimo les na území města Blansko a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 97 kusů stromů a 21 m2 keřových porostů.

Převážnou část žadatelů, asi 80 %, tvořily právnické osoby, nejvíce stromů bylo pokáceno v rámci přípravy a realizace akcí regenerace sídliště Sever – II. etapa, parkoviště u Aquaparku a u nádraží ČD. Dále odbor životního prostředí vydal i dvě rozhodnutí, kterými požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřevin byl jejich dobrý zdravotní stav.

Pravidla pro kácení dřevin

Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste nebo nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Vlastní žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění nemovitosti anebo padání listí do střešních okapových žlabů.

Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného úřadu může každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečních. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

Novinky

Nově od 1. listopadu tohoto roku také nepodléhá povolení kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území, které jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Formuláře

Příslušné formuláře „Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo v podatelně městského úřadu na nám. Republiky 1 či na internetových stránkách města Blanska.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019