Rada města Blansko vydala programové prohlášení na další čtyřleté období

2. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1420×

Programové prohlášení Rady města Blansko na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Strategický plán rozvoje města a zahrnuje podstatné body programů politických stran tvořících vládnoucí koalici. Navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozích volebních období a jejím hlavním záměrem je vytvořit vhodnou koncepci rodinné politiky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Koalice v čele města se zavázala, že do konce měsíce ledna 2015 společně vytvoří aktuální programové prohlášení. To bylo také přijato a schváleno na 6. schůzi Rady města Blansko dne 27. ledna 2015. Termín, jenž byl koalicí deklarován, byl tudíž splněn. Programové prohlášení v plném znění je k dispozici na www.blansko.cz.

Obecně lze konstatovat, že programové prohlášení Rady města Blansko na období 2014-2018 je průnikem volebních programů koaličních stran. Jejich hlavním záměrem bylo vytvořit koncepci rodinné politiky a vůbec příznivých podmínek pro život obyvatel ve městě Blansku. Vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a opírá se o Strategický plán, který se průběžně aktualizuje.

Hlavním závazkem rady města je především udržení vyrovnaných rozpočtů po celé volební období a další využívání možností dotačních programů, a to ještě ve větší míře, než tomu bylo doposud. Samozřejmostí má být také maximální spolupráce s jednotlivými městskými částmi, důraz je zde kladen i na spolupráci s Okresní hospodářskou komorou. V sociální oblasti je zdůrazněna podpora stávajících služeb a zachování rozhodujícího vlivu na Nemocnici Blansko, jejímž cílem je v zájmu zřizovatele neustálé navyšování standardu kvality poskytované péče, o čemž svědčí opětovné udělení akreditace kvality zdravotnických služeb.

V oblasti rozvoje města jde o spojení několika významných investičních akcí. Z rekonstrukcí většího charakteru je třeba zmínit plánované propojení nám. Svobody se zámkem, které bude provedeno ještě v letošním roce. Důležitá je však i příprava revitalizace podzámčí a prostoru bývalé hasičky.

V dopravě a infrastruktuře nás čeká rekonstrukce silnice 2/374 Svitavská-průtah. V tomto volebním období vedení města hodlá také připravit projektovou a pozemkovou přípravu na přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko. Jako velký problém ve městě koalice vnímá nedostatek parkovacích míst v nejvíce exponovaných místech, jakými jsou např. ul. Údolní u sportovního areálu, nová parkovací místa vzniknou v příštím roce také nad nemocnicí, kde byl již nyní učiněn první významný krok, kterým je výkup pozemků v této lokalitě.

Co se týká bezpečnosti, vedení města se chce zaměřit především na modernizaci kamerového systému a klást větší důraz na kontrolu činnosti MP zejména při její práci s potíráním nešvarů, jakým je např. sprejerství nebo vandalství. Kromě jiného bude taktéž pokračovat v projektu BESIP formou soutěží, přednášek a dalších jiných populárních akcí na téma bezpečnost.

Jedním ze zásadních bodů programového prohlášení je otázka, jež vzešla z nedávného referenda, a to zbourání hotelu Dukla. V současné době je vypracován harmonogram prací a intenzivně se pracuje na zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. S tím úzce souvisí i podpora aktivit vedoucích k oživení centra města. Koalice ve svém programovém prohlášení vyjádřila také svou podporu záměru vybudování obchodního centra v oblasti skleníků, a tím pádem i záměr vybudovat kruhový objezd mezi skleníky a odbočkou ke Kauflandu.

Dalším důležitým bodem tohoto dokumentu je vyhodnocení systému centrálního zásobování teplem a stanovení optimální varianty pro občany města. Samozřejmostí bude snaha koalice o pokračování v trendu snižování energetické náročnosti budov s maximálním využitím dotačních titulů.

V oblasti sportu je třeba zmínit podporu města v otázce dofinancování projektu hřiště pro kopanou s umělým povrchem, plán budování systému páteřních cyklostezek v Blansku a jejich návaznosti na dálkovou síť, stejně tak i vytvoření místní sítě cyklostezek. Na základě dobrých zkušeností z loňska bude vedení města pokračovat v dalším rozvoji projektu pro předškoláky – Děti sportují s námi, tentokrát se zaměřením na gymnastiku. V plánu je však také vybudování relaxační zóny pro seniory a rodiče s dětmi na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka nebo oživení rekreační oblasti Palava. V rámci rozvoje cestovního ruchu by koalice ráda využila spolupráce s MAS na společných projektech, počítá také s podporou vytvoření destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu na Blanensku.

Velkou výhodou města Blanska je, že má vypracovaný svůj územní plán, kterým se může řídit. V něm je zahrnuta mj. koncepce bydlení ve městě, z níž vyplývá, že bydlení v bytových domech se bude i nadále soustřeďovat v centrálních částech města, zatímco existuje předpoklad, že v městských částech bude převažovat výstavba individuálního bydlení, tedy výstavba rodinných domů. V Blansku je taková výstavba možná v oblasti Zborovců, přiměřeně velké možnosti výstavby domů tohoto typu existují dle územního plánu i v městských částech. S největší koncentrací průmyslu koalice počítá v průmyslové zóně, prioritou bude i nadále její plné obsazení.

Vedení města se nebrání novým formám komunikace s občany. Novinkou v letošním roce by mělo být zavedení jednoduchého elektronického upozorňování na závady ve městě.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter