Vodní díla v rámci „čisté vody“ v roce 2014

26. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1720×

Úsek vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí, kromě jiných činností, i jako speciální stavební úřad (vodoprávní úřad). Přísluší mu povolování a kolaudace staveb, které se dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) označují jako vodní díla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jedná se zejména o stavby vodních nádrží, úprav koryt vodních toků, vodovodních a kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod, o stavby na ochranu před povodněmi, k využití vodní energie, studny a jiné stavby, ke kterým je potřebné povolení k nakládání s vodami.

Na úseku tzv. „čisté vody“ bylo za rok 2014 vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) celkem 75 rozhodnutí. Z uvedeného počtu se jednalo o 30 stavebních povolení, přičemž více než z poloviny (celkem 18) se povolovala stavba nových studní.

Ostatní rozhodnutí se týkají povolení vodovodních a kanalizačních řadů, povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod, schválení manipulačních řádů, rozhodnutí v pochybnostech u koryt vodních toků a změn rozhodnutí.

Kolaudačních souhlasů v rámci ORP Blansko bylo vydáno 32, z toho 23 se týkalo domovních studní, nejvíce jich bylo dáno do užívání v obcích Bukovinka, Senetářov, Křtiny a v městské části Blansko-Těchov.

Nejvýznamnějšími povolenými stavbami byly v roce 2014 tyto:

  • Zásobení obcí Svinošice a Lipůvka pitnou vodou

  • Blansko-Klepačov – optimalizace vodovodní sítě

  • Prodloužení zásobovacího řadu Blansko-Hořice

  • Vodovod Blansko-Zborovce (byl v roce 2014 i zkolaudován)

V roce 2014 byla dokončena a předána do užívání část stavby – Blanensko, rekonstrukce vodovodních páteřních přivaděčů – část B-03 Vodovodní přivaděč Bořitov–Blansko.

Z akcí, které se týkají ochrany životního prostředí, byly v roce 2014 povoleny stavby:

  • Šebrovka, k. ú. Svatá Kateřina – zkapacitnění a opevnění koryta

  • Vranovský potok, k. ú. Svatá Kateřina – stabilizace koryta

  • Levostranný přítok Krasovského potoka – údržba

  • Křtinský potok – údržba

  • Oprava Salmova jezu ve městě Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter