Práce v souvislosti s rekonstrukcí průtahu městem výrazně zasáhnou do života nejen řidičům, ale i blanenským občanům

27. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2347×

Od dubna do října 2015 budou probíhat práce na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavská, Vodní, Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD Blansko po křižovatku u OMV poblíž Kauflandu. Aktuální informace k termínům, objížďkám a uzavírkám jsou průběžně zveřejňovány na www.blansko.cz.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Jedná se o výjimečnou investiční akci, která se neobejde bez řady omezení a obecně diskomfortu, který zaznamenají nejen řidiči, kteří budou Blanskem projíždět, ale především pak i jeho občané. Prosím proto všechny o maximální shovívavost, toleranci a součinnost ve spojitosti s touto mimořádně významnou akcí,“ uvedl starosta Ivo Polák. 

Participaci města na uvedeném investičním záměru shrnul vedoucí odboru INV Marek Štefan: „Město Blansko bude rekonstruovat kompletně celé veřejné osvětlení a chodníky, kterých se dotknou jednotlivé stavby, zejména pak na Svitavské ulici, kde proběhne výstavba nového vodovodu. Počínaje ulicí Tovární až po ulici Nádražní pak dojde k přeložce kabelů nízkého napětí a v rámci kruhové křižovatky, která bude vybudována před hotelem Holiday Macocha, se provede i překládka rozdělovacích kabelů. Město navíc realizuje i část rekonstrukce na ulici Nádražní, a to od plánovaného kruhového objezdu až ke křižovatce u supermarketu Albert, která je také předmětem úprav. V naší kompetenci je rovněž zajištění vybudování vodovodních přípojek na ulici Svitavské, a to v součinnosti se Svazkem vodovodů a kanalizací.“

TK Průtah Blanskem Svitavská
Tisková konference ze dne 27.03.2015 k tématu realizace akce II/374 Blansko-průtah. Foto: J. Franchi

K dnešnímu dni je známa realizace první etapy rekonstrukce průtahu v období duben – květen, která má celkem čtyři podetapy:

1. ulice Vodní – Poříčí: rekonstrukce komunikace, realizace firmou IMOS Brno, a. s. v režimu plné uzavírky komunikace. Jedná se o celoplošnou rekonstrukci vozovky, kterou vzhledem ke zvolené technologii opravy a rychlosti výstavby není možné realizovat po částech.

2. ulice Smetanova – Fügnerova: obnova vodovodu, realizace firmou Dopravní stavby Brno, s. r. o., v režimu uzavírky poloviny vozovky, což je umožněno umístěním vodovodu při chodníku na východní straně ulice.

3. a 4. etapa jsou pokračováním rekonstrukce vodovodu směrem k hotelu Holiday Macocha, k ní pak přibude rekonstrukce ulice Nádražní.

O jednotlivých uzavírkách, způsobu vedení dopravy a harmonogramu prováděných prací jsou občané průběžně informováni prostřednictvím městských webových stránek

V prvních dnech těchto uzavírek budou exponované křižovatky, resp. kritická místa (např. přechody), řízeny a pod dozorem Policie ČR a Městské policie Blansko. Zásahy na komunikacích s možností jejich nahrání do navigací (informace z celé ČR pod záštitou Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a Ředitelství silnic a dálnic) jsou a budou dostupné na: www.dopravniinfo.cz.

Investorem celé stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Investiční akce je financována z evropských zdrojů, podíl kraje s touto dotací představuje 45 mil. korun, Město Blansko uvolnilo za tímto účelem necelých 25 mil. korun, Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí přispěl 7 mil. korun. Kompletní náklady se tedy pohybují okolo 77 mil. korun s DPH. Zhotovitelem se stala na základě závěru výběrového řízení firma IMOS Brno, a. s. Obnovu vodovodu zajišťuje firma Dopravní stavba Brno, s. r. o. Celková délka stavby je 2, 268 km.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter