Střípky ze zastupitelstva

22. dubna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2638×

V úterý 21.4.2015 se konalo mimořádné Zastupitelstvo města Blanska, kde byl především projednáván bod týkající se lokality „Skleníky“ na ulici Poříčí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Město Blansko zveřejnilo v březnu 2014 záměr pronajmout a následně odprodat pozemky, eventuálně jejich části v areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku, za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blanska.

Výše nájemného pozemků, do doby kolaudace, byla stanovena radou města na 40 Kč/m² a minimální výše kupní ceny pozemků byla stanovena zastupitelstvem města na 1.000 Kč/m². Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byla podána pouze jedna, a to společností M. S. Blanenská, s. r. o. Na svém zářijovém zasedání vzalo zastupitelstvo tuto nabídku na vědomí s tím, že uložilo dále jednat o podmínkách smluvních vztahů.

V souladu s tímto usnesením byla najata městem advokátní kancelář LZ Legal, která připravovala pro město Blansko příslušné smlouvy, kterým předcházelo několikeré jednání s potenciálním investorem. Podle závěrů advokátní kanceláře bylo doporučeno uveřejnit odchylky mezi původně zveřejněným záměrem města pronajmout a následně po kolaudaci odprodat pozemky, případně jejich části v areálu zahradnictví na ulici Poříčí, a nabídkou podanou společností M. S. Blanenská. Jednalo se především o plochu a specifikaci prodeje a pronájmu, upřesnění začátku hrazení nájemného, etapizace výstavby, převod staveb ve vlastnictví ZERA Rájec na město a zřízení práva stavby. Tuto záležitost opět projednala rada města a schválila její uveřejnění.

areál skleníků
Ilustrační foto.

Ve stanovené lhůtě podala nabídku opět společnost M. S. Blanenská. Na základě této nabídky byly následovně advokátní kanceláří zpracovány návrhy příslušných smluv, které bylo nutné s investorem uzavřít. Jedná se o tyto smlouvy: nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní a souvisejících závazcích, kupní smlouva na převod pozemků, kupní smlouva na převod staveb (řeší převod staveb nyní ve vlastnictví ZERY Rájec na město, pro případ, že by nedošlo k naplnění záměru), smlouva o zřízení práva stavby (řeší ochranu města proti trvalé rozestavěnosti v území a ochranu proti převodu na třetí osobu) a dohoda o převodu investorství (pro účely zrušení vydaných rozhodnutí stavebním úřadem).

Cena pronájmu pozemků do doby kolaudace byla stanovena na 40 Kč/m² a cena prodeje pozemků po kolaudaci na 1.000 Kč/m². Celková výměra pozemků pro realizaci této investice činí 29 500 m².

Záměr má dvě etapy, kdy I. etapa má být realizována do roku 2018 a II. etapa do června 2019. Nyní investor řeší uzavírání nájemních smluv s budoucími nájemci, kteří by měli především doplňovat chybějící sortiment v nabídce spotřebního zboží ve městě Blansku, v poslední etapě by měl být zrealizován hypermarket Albert.

Napojení do tohoto nákupního centra bude řešeno okružní křižovatkou v území nynější křižovatky u odbočky ke Kauflandu a čerpací stanice OMV. Celý záměr počítá s investicí cca 200 mil. Kč a nabídkou až 100 nových pracovních míst. Nyní musí investor splnit všechny podmínky, které budou součástí územního a stavebního řízení.

Na zasedání zastupitelstva k tomuto bodu proběhla obsáhlá diskuze, kde zazněly názory a dotazy jak členů zastupitelstva, tak i z řad blanenské veřejnosti. Při závěrečném hlasování 18 zastupitelů bylo pro, 3 proti a 4 se zdrželi hlasování. Tímto byl záměr nové komerční zástavby lokality „Skleníky“ schválen.

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter