Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Jak šel čas Blanskem – 3. část

13. května 2015, historie, přečteno: 3711×

Seriál mapující stoletou historii města Blanska od roku 1900 do roku 2000.  Letos o tom, co se dělo v Blansku v těžkých letech 1915–1925.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Blansko 1915–1925

V roce 1914 vypukla první světová válka probíhající do roku 1918. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Když v květnu 1915 vypověděla Itálie válku Rakousku, z tehdejšího území Tridentska (dnešní Trento) přestěhovalo Rakousko do vnitrozemí italské obyvatelstvo. Také Blansko tyto uprchlíky přijalo. Dalšími Italy přibyvšími do Blanska byli italští zajatci. Městu byli zajatci k dispozici pro různé veřejně prospěšné práce.

Blansko se stejně jako jiná města muselo potýkat s přílivem raněných vojáků z fronty. Proto byl zřízen v dívčí škole (dnes budova firmy TIRO Blansko) vojenský náhradní lazaret města Blanska pro 40 mužů. 01.02.1919 odjíždí italští uprchlíci zpět do vlasti.

Během války bylo na frontu povoláno 502 mužů z Blanska. 60 z nich ve válce padlo a 15 zemřelo na následky zranění a válečných útrap. K uctění jejich památky byl v roce 1924 v parku na dnešním náměstí Svobody odhalen „Pomník obětem první světové války“.

Významným mezníkem v dějinách Čechů a Slováků je vznik republiky v roce 1918. V červnu 1919 se konaly volby do obecních zastupitelstev. S převahou zvítězila Československá sociálně demokratická strana dělnická. Také v Blansku z kandidátů této strany bylo získáno17 mandátů. Starostou byl zvolen sociální demokrat Josef Stařecký (1919–1920).

Po smrti Josefa Stařeckého do funkce starosty nastoupil v letech 1920–1923 Rudolf Mencler. V době, kdy Rudolf Mencler zastával úřad blanenského starosty, byla oživena myšlenka stavby železnice Blansko – Vyškov (vedoucí přes Jedovnice). K realizaci projektu, který se řešil již dříve na počátku 20. století, však vlivem nadcházející hospodářské krize nedošlo. Po volbách v roce 1923 nastupuje do funkce starosty města Blanska JUDr. Karel Rodkovský. Funkci starosty zastával až do 15.03.1939, kdy musel v důsledku okupace odstoupit.

V roce 1920 byla udělena licence pro blanenskou Družinu československých válečných poškozenců k tomu, aby ve městě zřídila kino. Toto kino Bio válečných invalidů bylo vystavěno v letech 1920–1921 a bylo prvním svépomocným podnikem svého druhu v Československu.

Velkou událostí se pro město stala Krajinská výstava v Blansku v červnu 1923. Uspořádaly ji Sdružené živnostenské a obchodní korporace v Blansku a okolí, zástupci učitelského sboru a Hospodářský spolek pro okres blanenský. V rámci výstavy se konal i krajinský sjezd hostinských a kavárníků. Z této výstavy je zřejmé jak bohatá byla činnost ve všech oblastech života ve městě. Doporučují se zde výrobky továrny Elektrometr Ericha Roučky, stavební kancelář Josefa Jalového, hotel Ježek, hotel Juříček, elektrotechnický závod Leopold Linkenseder, výrobky blanenských železáren a jiné.

Krajinská výstava v Blansku 1923

V roce 1918 dochází na okresní školní radu v Blansku požadavek blanenských žen a matek o zřízení mateřské školky. Žádost byla zamítnuta. V prosinci 1921 vláda ČSR vypracovala návrh zákona o zestátnění Moravského krasu. Došlo k ustavení akciové společnosti Moravský kras se sídlem v Blansku.

Za starostování Karla Rodkovského byla postavena v letech 1927–1928 nová budova měšťanských škol (dnešní ZŠ T. G. M. Blansko). 27.01.1927 rozhodlo městské zastupitelstvo, aby stavba byla provedena dle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna. Stavba poté byla zadána stavitelům Václavkovi z Brna a Jaroslavu Roučkovi z Blanska. Dozor nad stavbou vykonával stavitel Stanislav Špaček z Brna. Práce na stavbě školní budovy byly zahájeny 20.04.1927. Dne 31.08.1928 byla stavba dokončena a komisí okresní politické správy bylo dáno povolení k jejímu otevření 1. září 1928. Celkové náklady stavby činily 2,5 milionu korun.

Zvláštní události blanenské:

  • Roku 1921 byl založen závod Cyklop, výrobní družstvo kovoprůmyslu (dnes Buse, Masarykova 403/9). Vyráběl nemocniční zařízení, železný a mosazný nábytek, sací koše a jiné zboží.
  • V roce 1922 byla zahájena stavba sokolovny. Stavbu provedl místní stavitel Josef Jalový, stavebním dozorem byl pověřen stavitel František Křenek. Slavnostně byla otevřena 9. června 1923 a měla velký vliv na sportovní, kulturní a společenský rozvoj města Blanska.

    Sokolovna

  • V roce 1922 se blanenský Sirotčí spolek přetvořil na Okresní péči o mládež. V roce 1923 byla postavena na Mlýnské ulici budova Okresní nemocenské pojišťovny. Okresní péče o mládež zde zřizuje Dětský domov pro 12–15 chovanců.
  • V roce 1925 brněnský financiér založil u nádraží Blansko-Macocha na pozemku ČSD kamenolom. Lom byl rozšířen v roce 1926. Vlastníkem lomu se stal Ing. Milan Vuletič.
  • V roce 1925 byla postavena Masarykova osada ministerstva pošt. Lidově byla nazývána „Sanatorka“. Využívala se jako ozdravovna pro děti poštovních zaměstnanců z celé republiky. K této budově náležel za malým lesíkem postavený bazén. V dubnu 1950 zde byla slavnostně otevřena základní odborná škola poštovní, kam bylo přijato 60 chlapců ve věku od 15 do 18 let. Dnes již budova neexistuje.
    Sanatorka
  • V roce 1925 je v Blansku 12 automobilů.

Příště: BLANSKO 1925–1939

Použitá literatura:

ČECH, J.: Dějiny města Blanska. Blansko, 1905, 120 s.

Představitelé města Blanska. Edice Blansko v historii, svazek 10. Muzeum Blansko, 2005.

Pavel Svoboda
Galerie a antikvariát Jonáš Blansko