Výzkumné energetické centrum předloží koncepci snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku

6. května 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1614×

Město Blansko požádalo VŠB TUO v Ostravě o technicko-ekonomickou studii zaměřenou jednak na analýzu stávajícího stavu provozu CZT a dodávky tepla odběratelům, na zhodnocení technického stavu stávajících zdrojů a rozvodů tepla a rovněž na zhodnocení výše příjmů a nákladů z prodeje a na výrobu tepla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Město Blansko ve spolupráci s firmou Zásobování teplem s. r. o. a RWE (dříve KA Contracting ČR s. r. o. a Harpen ČR, s. r. o.) v letech 2001–2003 provedlo rekonstrukci a modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Smlouvy, které byly tehdy uzavřeny a jsou vzájemně provázány, jsou na dobu určitou (15 let od kolaudace). Tato doba uplyne ke konci roku 2018. K tomuto datu budou ukončeny stávající smlouvy o dodávkách tepla všech odběratelů napojených na CZT. Současně budou končit i další smlouvy, jako smlouvy o nájmu majetku města firmě Zásobování teplem s. r. o. a především dojde k převodu technologického zařízení firem RWE, KA Contracting ČR s. r. o. a Zásobování teplem s. r. o. do majetku města.

Vedení města se proto rozhodlo kontaktovat Výzkumné energetické centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, které má v této oblasti bohaté zkušenosti, s cílem získat názor a stanovisko zcela nezávislého posuzovatele. Konkrétní výstupy by měly být k dispozici do konce měsíce června tohoto roku.

V rámci návrhů úsporných opatření budou ze strany centra posouzeny případné úpravy stávající soustavy, výzkumné energetické centrum dále městu předloží návrh rozdělení jednotlivých opatření do etap a taktéž výpočty konečné ceny tepla pro zákazníky po jednotlivých etapách. Rovněž budou posouzeny vlivy odpojování zákazníků od CZT, nejen na soustavu rozvodu tepla a její vyregulování, ale také na konečnou cenu tepla pro konečného odběratele.

Závěr TES se pak bude týkat analýzy možnosti získání dotačních prostředků na realizaci jednotlivých opatření, možností snížení tepla pro cílové zákazníky a porovnání jednotlivých posuzovaných opatření včetně doporučení pro realizaci (či nerealizaci) záměru.

„Prioritou vedení města je v každém případě najít co nejefektivnější a nejekonomičtější variantu pro občany, způsob snížení dodávaného tepla v soustavě tak, aby koncový spotřebitel platil co nejméně,“ je přesvědčený Jiří Crha, blanenský místostarosta.

„Zaznívají hlasy, že by se někteří občané od CZT rádi odpojili, obávám se však, že nemají k dispozici veškeré relevantní informace. Tato problematika je poměrně složitá a výsledky nejsou vidět okamžitě. V rámci studie, o kterou jsme požádali ostravské odborníky z oblasti energetických služeb, bychom rádi odhalili případné rezervy stávajícího stavu a zhodnotili návrh řešení tak, aby byly výsledky patrné ještě před tím, než dojde k ukončení dosud platných smluv. I když současné vedení města nebylo u schvalování původního projektu, cítíme odpovědnost vůči občanům a v žádném případě nehodláme bořit něco, co lidé spláceli po dobu patnácti let s tím, že k 1. lednu 2019 se měla začít projevovat efektivita původního záměru.

Technicky a technologicky i v souvislosti s kogeneračními jednotkami jsme docela vepředu, máme potenciál, který je také třeba optimalizovat ve vazbě na zateplování, ke kterému v Blansku v poslední době hojně dochází, a které má v konečném důsledku vliv na snížení celkového objemu vyráběného tepla, a tím i potažmo na cenu. V době schvalování stávajícího projektu došlo k předimenzování soustav, nikdo totiž tehdy nemohl odhadnout, jaké budou dotační možnosti, co se týče energetických úspor. V současné době je díky zateplení většiny budov tepla potřeba méně,“ vysvětluje místostarosta.

„Je potřeba si uvědomit, že čím více subjektů bude k CZT připojeno, tím budou konečné náklady nižší. Pokud se dívám do důsledků, řada domů si musela vzít půjčky právě na zateplování. Kdyby nyní uvažovaly o využití dalších benefitů k tomu, aby se odpojily a vybudovaly si vlastní kotelny, musely by počítat s dalším výdajem do fondu oprav, aby tak splácely novou půjčku. Pak také musí myslet na další výdaje spojené s revizí soustav, případnou opravou apod., které v případě připojení na CZT samozřejmě hradí město.

Předpokládám, že objednaná studie přinese nejedno řešení, podklady k tomu mají rozhodně dostatečné. V každém případě rozhodnutí města padne na základě toho, co bude z dlouhodobého hlediska výhodné nejen pro občany, ale i pro město samotné, protože právě město bude samozřejmě tím, kdo bude tento majetek provozovat a udržovat,“ zdůraznil na závěr Crha.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter