Informace k průběhu rekonstrukce průtahu městem

12. srpna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3003×

Vzhledem k množícím se dotazům na průběh realizace rekonstrukce průtahem Blansko, včetně vzniklých problémů, podáváme tyto informace rozdělené do samostatných okruhů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

1. KDO JE INVESTOREM AKCE

V dané lokalitě působí celkem čtyři investoři:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

 • vozovka a dopravní značení průtahu městem (komunikace II/374) od křižovatky ul. Na Řadech x Poříčí až po křižovatku ulic Svitavská x Gellhornova včetně okružní křižovatky na ul. Nádražní x Svitavská.

Křižovatka ul. Poříčí x Mlýnská není předmětem stavby.

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

 • přeložka páteřního vodovodu v ul. Svitavské od ul. Rožmitálovy po křižovatku ul. Nádražní x Svitavská

E.ON

 • přeložka kabelů vysokého napětí od trafostanice na sportovním ostrově, přes most na sportovní ostrov , v křižovatce ul. Poříčí x Mlýnská a v trase chodníku na ul. Poříčí až po křižovatku ul. Na Řadech x Poříčí
 • přeložka vzdušného vedení NN na ulici Svitavské od ulice Tovární po křižovatku ulic Nádražní x Svitavská
 • součástí stavby je provedení předlažby chodníku na ulici Poříčí a úpravy povrchů stavbou dotčených.

Město Blansko

 • drobné předlažby chodníků (úpravy napojení na místa pro přecházení, napojení autobusové zastávky atp.) v úseku od křižovatky ul. Na Řadech x Poříčí až po ul. Rožmitálovu, vyjma chodníku v ul. Poříčí
 • předláždění či nové chodníky v úseku od ul. Rožmitálovy po křižovatku ulic Svitavská x Gellhornova
 • rekonstrukce ulice Nádražní v úseku křižovatky na ul. Nádražní x Svitavská a křižovatky ul. Ant. Dvořáka x Nádražní
 • přeložky některých inženýrských sítí – zejména v rozsahu okružní křižovatky na ul. Nádražní x Svitavská
 • rekonstrukce veřejného osvětlení od křižovatky ul. Na Řadech x Poříčí až po křižovatku ulic Svitavská x Gellhornova
 • úpravy nezbytně nutných ploch zeleně

Křižovatka ul. Poříčí x Mlýnská není předmětem stavby.

2. CO ZPŮSOBILO ZPOŽDĚNÍ VÝSTAVBY

Ke zpoždění prací došlo vlivem skalního podloží, které neumožnilo v rámci akce „Přeložky páteřního vodovodu“ uložit nový vodovod do souběhu se starým vodovodem, musel se udělat náhradní okruh, aby nový vodovod mohl být uložen přímo do míst vodovodu starého. Tímto zdržením se nabourala organizace výstavby na navazujících stavebních pracích na vozovkách a chodnících, kdy je aktuálně upřednostňováno dokončení vozovek na silnici II/374 na úkor chodníků. Výsledkem tak bude dodržení termínu na vozovkách (30.09.2015), ale prodloužení termínu na výstavbě chodníků – o konečném termínu se nyní jedná.

3. PROČ SE BUDE OPRAVOVAT NOVÁ VOZOVKA POŘÍČÍ

Po pokládce živičných směsí na ulici Vodní a Poříčí byly zjištěny nerovnosti povrchu překračující povolené (normové) hodnoty. Jak investor této části stavby Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, tak zhotovitel stavby provedli zkoušky, odběr vzorků a testy k zjištění informace, kde vznikla chyba, zda již v přípravě spodních vrstev, v dodaném materiálu či v technologii provádění povrchů nebo v souhrnu těchto vlivů.

Nejpravděpodobnější příčina byla stanovena na vlastní způsob provádění povrchů, náklady s opravou jdou v plné výši na zhotovitele. Rozsah oprav horní tzv. obrusné vrstvy je v současnosti předmětem jednání.

Termín finální obnovy je stanoven od 28.08.2015 do 31.08.2015.

4. PROČ NESVÍTÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení na ul. Poříčí a Vodní, v úseku od křižovatky ul. Na Řadech x Poříčí až po ulici Rožmitálovu bude zprovozněno po dokončení prací a zpracování revizí. Regulérní zprovoznění je plánováno do konce srpna tohoto roku.

V souvislosti s přeložkou vzdušného vedení NN na ulici Svitavské (demontáž společných stožárů a rozvodů pro vedení nadzemního NN a veřejného osvětlení) došlo k odstavení sdíleného přívodu elektrické energie pro napájení osvětlovacích těles na ul. Svitavské, a tudíž i k znefunkčnění stávajícího společného napájecího kabelu a osvětlovacích těles veřejného osvětlení na ulicích Svitavské, Tovární, Fügnerově, Kollárově, Mahenově, Ant. Dvořáka, Těchovské a z nich napojených příčných ulic.

K obnovení provozu veřejného osvětlení mimo ul. Svitavské by mělo dojít po zprovoznění nově ukládaného zemního kabelu veřejného osvětlení do chodníku v ul. Svitavské a po provedení propojení kabelu veřejného osvětlení v ul. Mahenově, a to do konce srpna tohoto roku.

Zprovoznění veřejného osvětlení na ul. Svitavské je plánováno k datu dokončení celé stavby.

5. JAKÉ JSOU NOVÉ TERMÍNY DOKONČENÍ VÝSTAVBY

Termín realizace akce „II/374 Blansko průtah“, jehož investory jsou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a Město Blansko, bude dodržen na vozovkách tj. 30.09.2015, o prodloužení termínu na realizaci ostatních objektů, zejména chodníků, se jedná. Zpoždění se pohybuje od 1 do 1,5 měsíce.

 

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter