Úplná uzavírka silnice II/374 v úseku Blansko – Ráječko dne 12. září 2015

8. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2583×

Z důvodu konání akce Blanenská desítka bude dne 12.09. od 05:30 do 20:00 hodin uzavřena část průtahu městem od mostu u lázní po odbočku na Ráječko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Uzavírka bude úplná pro veškerý silniční provoz, vozidlům rychlé lékařské pomoci a hasičským vozidlům bude v případě nezbytnosti průjezd umožněn.

Trasa objížďky: od křižovatky silnic II/374 s místní komunikací (dále jen „MK“) Mlýnská v městě Blansko po MK Mlýnská, Bezručova, Pražská, dále po silnici III/374 36 přes Horní Lhotu do Ráječka, zpět na silnici II/374 a po silnici III/374 35 přes Spešov do Dolní Lhoty – obousměrně.

Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy:

  1. všem spojům linky č. 235 bude umožněn průjezd od křiž. s ul. Na Řadech po křiž. se silnicí III/374 35 vedoucí do Dolní Lhoty (jedná se o linku 729235) + MHD linky 222

  2. spoje veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní budou vedeny obousměrně po vyznačené objížďkové trase, tj. po MK Mlýnská – Bezručova – Na Řadech

  3. bude respektováno stanovisko KÚ JMK Brno ze dne 27.05. 2015 pod zn. S-JMK 65725/ 2015 ORD a stanovisko ČAD Blansko a.s. ze dne 05.05. 2015, které bylo doručeno účastníkům řízení jako součást oznámení ze dne 23.06. 2015.

Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v průběhu uzavírky a objížďky se stanovují tyto podmínky :

  • žadatel zabezpečí na vlastní náklady označení uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy dopravními značkami (dále jen „DZ“). Po celou dobu trvání uzavírky a objížďky je žadatel povinen zabezpečit okamžitou obnovu tohoto značení v případě poškození nebo zcizení

  • žadatel umožní průjezd uzavírkou vozidlům zdravotnické pomoci a hasičským vozidlům k přímému zásahu.

  • žadatel po celou dobu uzavírky umožní bezpečný přístup k sousedním nemovitostem. V dostatečném předstihu konání uzavírky zajistí informovanost občanů způsobem v místě obvyklým

  • žadatel zajistí, že v době trvání závodu bude vyloučen veškerý provoz v protisměru a u zákazových značek bude stát řádně označený a poučený člen pořadatelské služby z důvodu regulace silničního i pěšího provozu

  • žadatel neprodleně odstraní případné následné škody na dotčených komunikacích a jejich příslušenství, vzniklých v souvislosti s  uzavírkou a objížďkou anebo tyto škody neprodleně uhradí vlastníku (správci) těchto komunikací

  • žadatel je povinen dodržet termín uzavírky silnice, příp. jej zkrátit. Ihned po skončení uzavírky žadatel silnici v celém rozsahu zprůjezdní, uvede do původního stavu a provede odstranění DZ i z objízdné trasy. Předání všech dotčených pozemních komunikací jejich vlastníkům nebo správcům (silnice II/374 Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, resp. oblasti Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko a místních komunikací městu Blansko) bude bezprostředně, nejpozději však 12.09. 2015.

Dokument povolení uzavírky.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter