BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o.

7. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1823×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výkon funkce:

 • na základě smlouvy o výkonu funkce

Způsob jednání za společnost:

 • jednatel jedná jménem společnosti samostatně v souladu se zakladatelskou listinou

Datum nástupu do funkce:

 • 01.01.2016, resp. 04.01.2016 nebo dle dohody

Jednatele jmenuje valná hromada společnosti (Rada města Blanska)

Požadované obecné předpoklady:

 • plná svéprávnost

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s podnikáním a se správou majetku, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

 • neexistence překážky provozování živnosti

 • výborná znalost českého jazyka

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

 • manažerská praxe v řízení výhodou

 • praxe s řízením kolektivu min. 5 roků

Další požadované předpoklady:

 • orientace v předpisech upravujících fungování samosprávy a společností s ručením omezeným

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 30.09.2015 do 16:00 hod.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech se vztahem k činnosti jednatele

 • koncepce řízení společnosti Služby Blansko, s.r.o. ( v rozsahu max. 4 stránky A4). Koncepce by měla zejména obsahovat: cíle, výhled s ohledem na racionalizaci provozu.

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „Jednatel – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez udání důvodu..

Bližší informace podá místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha, tel. 516 775 181.

odbor komunální údržby

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.