Výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o.

7. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2504×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Výkon funkce:

 • na základě smlouvy o výkonu funkce

Způsob jednání za společnost:

 • jednatel jedná jménem společnosti samostatně v souladu se zakladatelskou listinou

Datum nástupu do funkce:

 • 01.01.2016, resp. 04.01.2016 nebo dle dohody

Jednatele jmenuje valná hromada společnosti (Rada města Blanska)

Požadované obecné předpoklady:

 • plná svéprávnost

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s podnikáním a se správou majetku, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

 • neexistence překážky provozování živnosti

 • výborná znalost českého jazyka

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

 • manažerská praxe v řízení výhodou

 • praxe s řízením kolektivu min. 5 roků

Další požadované předpoklady:

 • orientace v předpisech upravujících fungování samosprávy a společností s ručením omezeným

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 30.09.2015 do 16:00 hod.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech se vztahem k činnosti jednatele

 • koncepce řízení společnosti Služby Blansko, s.r.o. ( v rozsahu max. 4 stránky A4). Koncepce by měla zejména obsahovat: cíle, výhled s ohledem na racionalizaci provozu.

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „Jednatel – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez udání důvodu..

Bližší informace podá místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha, tel. 516 775 181.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter