Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

10. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2583×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku (§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Další požadované předpoklady:

 • znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona o sociálně-právní ochraně dětí, občanského zákoníku, části druhé – rodinné právo, zákona o zvláštních řízeních soudních

 • znalost správního řádu

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti vítána

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

 • praxe ve veřejné správě vítána

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 14.01.2016 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 08.10.2015

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou SOC – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter