Došlo k zásadní změně v systému rozdělování dotací

22. října 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1528×

Systém dotací se změnil na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s tím, že žádosti o tyto dotace musejí nově splňovat přesně zadaná kritéria. Dalším důvodem ke změně bylo i schválení koncepcí v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti Zastupitelstvem města Blanska. O tom, jaké konkrétní změny žadatele čekají, si povídám s Jiřím Crhou, prvním místostarostou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane místostarosto, mohl byste upřesnit, o jaké dotační programy se konkrétně jedná?
Dotační programy jsou celkem čtyři: Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansku, Podpora sportu ve městě Blansku, Podpora zahraničních styků, Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blanska definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pátou možností, jak získat peníze z rozpočtu, jsou Individuální dotace.

Jak byl nastaven systém, který je stále dosud platný?
Například pro oblast kultury byl v rozpočtu města vyčleněn balík finančních prostředků ve výši zhruba 1,1 milionu korun s tím, že jednotlivé organizace si podávaly žádosti o dotace. Kulturní komise navrhla radě města jak tyto prostředky rozdělit podle svého uvážení. Na Radě města pak bylo výši těchto dotací schválit.

V čem konkrétně je tedy nový systém odlišný?
Oproti stávajícímu systému musí mít nově vše předepsaný formát a jsou jasně daná pravidla. Žádost musí být na předepsaném formuláři, musí být odeslána k určitému datu a musí obsahovat veškeré náležitosti popsané v metodice, posílá se elektronicky i poštou. Podstatnou změnou je to, že konkrétní výše příspěvku se bude vypočítávat podle dané metodiky (je na to vzorec). Podle toho pak některé organizace dostanou víc, jiné méně. Zohledňovat se bude například, kolik má spolek členů, jak je daná akce prospěšná pro město Blansko, kolik osloví posluchačů a podobně. V případě sportu pak podle počtu členů oddílu, náročnosti sportu podle tabulek České unie sportu a dalších kritérií. Koeficientem 2,5 je zvýhodněna mládež.

Kolik peněz bude vyčleněno na kulturní akce a zájmové činnosti?
Dřív byla skutečně vyčleněna určitá částka. Dnes je ale na dotační program v oblasti kultury a zájmové činnosti vyčleněno 0,8 % ze sdílených daní, tedy z cca 200 milionů korun, tj. asi 1,6 milionu korun. Není to celý balík, který dáváme na kulturu. Na ni jde asi 20 milionů, ve kterých je mj. provoz budov a činnost KSMB, Kina Blansko nebo Městské knihovny Blansko. V rámci kultury mohou žádat o dotace i různé neziskové organizace, které například hrají divadlo nebo hodlají pořádat nějakou zajímavou akci. Příkladem zájmové činnosti mohou být akce Junáka nebo další organizace, které pracují s mládeží. Žádat mohou až na 70 % své činnosti. Jen pro zajímavost: sportovních organizací, které pravidelně o dotace žádají, je asi 35, kulturních a zájmových organizací je pak výrazně méně.

Jaká pravidla jsou stanovena pro oblast sportu?.
Na sport jsou určena 3 % ze sdílených daní, což činí cca 6 milionů korun. Oproti letošku lze zaznamenat v obou oblastech určitý nárůst. U kultury z 1,1 na 1,6 milionu korun, u sportu pak z 4,9 na 6 milionů korun. Ve výsledku se tedy celková částka rozdělí mezi organizace, které splní všechna pravidla a budou zapadat do schválené koncepce.

Dokdy tedy mohou blanenské organizace svoje žádosti na město posílat?
V tomto roce je termín pro podávání žádostí krátký a výjimečně posunutý na podzim, aby se vše stihlo. Své žádosti lze zasílat od 9. listopadu do 6. prosince 2015. Od příštího roku bude tento termín vždy do 30. července.

Nebude pro pořadatele akcí obtížné se v novém systému orientovat?
Na první pohled se může zdát, že se jedná o složitou záležitost. Není se ale třeba ničeho bát. Město Blansko připravilo za tímto účelem dva semináře. (Pozn. red.: Tohoto tématu jsme se dotkli již v jednom z předchozích článků.).

Metodika rozdělování dotací v oblasti sportu má čtyři základní pilíře. Můžete je popsat?
Prvním pilířem jsou dotace na činnost, druhým dotace na významné a finančně náročné sportovní akce nadregionálního typu (mistrovství Evropy a podobně). Třetí pilíř tvoří individuální dotace na opravy zařízení, která nejsou v majetku města, tedy investice. Čtvrtý pilířem je pak financování provozu, údržby sportovišť v majetku města a investice do nich.

Podobně je tomu i u kulturních aktivit?
Ano, první pilíř grantové dotace je určen na samotnou činnost, druhý představuje dotace na jednotlivé akce (například Bambiriáda a podobně), třetí jsou individuální dotace na mimořádně významné akce nadregionálního významu (festival s mezinárodní účastí a podobně). Do čtvrtého pilíře spadají vlastní aktivity města a Kulturního střediska města Blanska a financování provozu a údržby zařízení zřizovaných městem a investice do nich.

Kromě čtyř dotačních programů, které jsou v současné době vyhlášeny, bude možné podávat i tzv. individuální žádosti?
Ano, ty budou vždy posuzovány příslušnými orgány města (radou nebo zastupitelstvem) jednotlivě s ohledem na finanční kondici města. Většina potenciálních žadatelů by však měla využívat právě dotační programy, které byly navrženy s ohledem na snahu poskytnout subjektům žádajícím o dotaci v souladu s koncepcemi co největší možné záruky toho, že všechny dobré projekty budou ze strany města v menší či větší míře podpořeny.

Co si od nového systému vedení města slibuje?
Nové nastavení dotací, které bude jednoznačně spravedlivější, podle nás přinese především větší podporu sportu, kultury i zájmové činnosti. V Blansku je velký potenciál různých spolků a organizací, které teď budou mít možnost dosáhnout na peníze. Jako město samozřejmě podporujeme kulturu, ale kromě KSMB hodláme podpořit aktivitu i dalších subjektů, nebo i jednotlivců. Proč si nezažádat o dotaci a uspořádat parádní koncert? Důležité je, aby se akce konala v Blansku a měla přínos pro jeho obyvatele nebo aby žádající subjekt provozoval svou činnost na území města.

Co se sportu týče, v roce 2011 jsme převzali sportoviště do majetku města. Oddíly tak budou platit nájem městu (jakožto provozovateli). Zrovnoprávněny jsou i ty subjekty, jejichž sportoviště nejsou v majetku města (např. Orel, Olympia Blansko), které mohou žádat o příspěvky ve stejném režimu jako ostatní. I ony dostanou příspěvek podle počtu oddílů a členů. Z něj si pak uhradí provoz svého sportoviště a další údržbu. V metodice je stanoveno, na co se mohou dotace konkrétně využít: například na dopravné, rozhodčího nebo nájem místnosti. Ne však na hráče, lepšího trenéra a podobně. Po roce provedeme vyhodnocení situace a podle potřeby případně vzorce upravíme. Primárně je ale naším zájmem, aby si sporty pokryly pronájmy a něco jim ještě zbylo.

Dotační programy jsou uveřejněny jak na úřední desce, tak na webových stránkách města.

Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter