Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

5. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1226×

Starosta města Blanska Ivo Polák komentuje vybraná usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na 7. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 15. prosince 2015 bylo přijato několik důležitých usnesení týkajících se života obyvatel města.

V lokalitě Staré Blansko byly vykoupeny pozemky, kterých se dotkne stavba plánovaného přemostění Svitavy. Pozemky o výměře 390 m² byly schváleny k výkupu za dohodnutou kupní cenu 661Kč/m² do vlastnictví města Blanska. Město tak pokračuje ve výkupu pozemků, které jsou potřebné pro realizaci investiční akce přemostění na Staré Blansko.

Další výkup pozemků se týkal lokality ulice Zahradní (nad nemocnicí), kde získáním do vlastnictví města vznikne ucelená plocha vhodná pro další záměry města. Zastupitelstvo schválilo tento výkup za cenu 800Kč/m².

V oblasti dotací a podpory ve sportu, kultuře, zájmové činnosti a sociálních službách byly schváleny vzorové smlouvy pro jejich poskytování.

Zastupitelstvo souhlasilo s projektem „Regenerace sídliště Blansko, Sever IV. Etapa a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci tohoto projektu se počítá s vybudováním parkoviště podél ulice Dvorské, venkovního fitness, psího výběhu a doplněním veřejné zeleně zpevněných ploch směrem k rekreační oblasti Palava.
Dotace by činila 70 % z uznatelných nákladů, tedy zhruba 5,6 milionu korun.

Zastupitelstvo taktéž souhlasilo s opětovným podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016 na projekt Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku.

Jedním z nejdůležitějších bodů pro chod města a jeho obyvatele bylo na tomto jednání schválení návrhu rozpočtu na rok 2016. Rozpočet byl navržen tak, že město bude hospodařit na příjmové a výdajové stránce s 397.694.000 korun. Pro příjmovou stránku se počítá zapojení kladného hospodářského výsledku za rok 2015, zapojení volných finančních prostředků města a finanční prostředky z hospodářské činnosti. Výdajová stránka pak zahrnuje běžné výdaje ve výši 77 % rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 23 % rozpočtu. Prioritními položkami v rozpočtu jsou :

  • úprava prostranství po demolici hotelu Dukla
  • parkoviště nad Nemocnicí Blansko
  • rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka
  • rekonstrukce ulic Havlíčkovy (od Wolkerovy po Stařeckého), Těchovské, komunikace Hořice II.etapa, Polní (Klepačov), Na Milíři s parkovištěm
  • podzámčí schody – propojení náměstí Svobody a zámeckého parku
  • výkupy pozemků (především pokračování ve výkupu pozemků pro přemostění Svitavy na Staré Blansko)

Rozpočet byl projednán na semináři pro zastupitele, vyvěšen na Úřední desce a po diskuzi na zasedání zastupitelstva jednomyslně schválen.

LL Holding a. s. požádal radu města o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko. Obecně závazné vyhlášky jsou schvalovány zastupitelstvem a případné výjimky jsou tudíž opět plně v kompetenci zastupitelstva. Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo tuto žádost a nesouhlasilo s udělením této výjimky.

Město má vypracovaný Strategický plán rozvoje města na léta 2013 – 2023. Tento strategický plán má být podle zadání aktualizován v určitých časových intervalech. První aktualizace měla být k 1.1.2016. Návrh dokumentu byl předlože k diskuzi a připomínkování výborům zastupitelstva, komisím rady a Okresní hospodářské komoře. Výsledný text byl předložen zastupitelstvu města, které takto předložený Návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 1.1.2016 schválilo.

Ivo Polák
starosta města

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019