Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stále více dětí plní povinnou školní docházku mimo spádovou oblast

17. února 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1335×

Ve dnech 2. a 3. února 2016 na všech blanenských základních školách proběhl zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016–2017. Zapsáno bylo celkem 271 dětí. O výsledcích zápisu si povídám s místostarostou Jiřím Crhou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane místostarosto, jste garantem v oblasti školství a nedávno jste se osobně účastnil zápisu dětí do 1. tříd blanenských základních škol. Jaké jsou jeho první výstupy?

Letos jsem objel všechny blanenské základní školy a musím s potěšením konstatovat, že jsem se na všech setkal s mimořádným přístupem pedagogického sboru, ale i žáků škol, kteří se podíleli na organizaci tohoto velkého dne pro nastávající prvňáčky i jejich rodiče. Bylo evidentní, že si na přípravách nechali opravdu záležet, za což jim patří velký dík. Na některých školách pojali zápis tematicky, například na ZŠ a MŠ Salmově vítali děti Mach a Šebestová, na ZŠ a MŠ Dvorské to byla zase zvířátka lesního království.

Zapsalo se letos více dětí než v loňském roce a kolik prvňáčků podle Vašeho odhadu 1. září skutečně nastoupí do 1. ročníku základních škol?

Ano, v letošním roce bylo zapsáno celkem 271 dětí, což je o dvanáct dětí více než v roce 2014. O odklad plnění povinné školní docházky letos požádalo 34 zákonných zástupců budoucích prvňáčků. Z výsledku zápisu lze tedy předpokládat, že v novém školním roce nastoupí do 1. ročníku základního vzdělávání na blanenských školách celkem  237 žáků v deseti samostatných třídách a v jedné třídě spojené s druhým ročníkem v Dolní Lhotě.

Mohl byste shrnout, kolik dětí se zapsalo do jednotlivých základních škol a s kolika prvními třídami pro školní rok 2016–2017 na těchto školách počítají?

K zápisu na ZŠ a MŠ Dvorskou se letos dostavilo 64 dětí, z nichž tři požádaly o odklad. Jednašedesát prvňáčků zde v září nastoupí do tří tříd. ZŠ Erbenova zapsala 64 dětí s tím, že 55 z nich zaplní dvě nové první třídy. Na ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici prošlo zápisem 77 dětí, 66 jich nastoupí celkem do tří tříd. Na ZŠ a MŠ Salmovu přijde 1. září 46 dětí, které budou rozděleny do dvou samostatných tříd. Zapsaných jich zde bylo 53. V Dolní Lhotě, která spadá pod poslední z jmenovaných základních škol, se zapsalo 13 dětí, devět jich nastoupí do spojené třídy s dětmi z druhého ročníku.

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Salmově
Jiří Crha při zápisu budoucích prvňáčků na ZŠ a MŠ Salmově. Foto: P. Skotáková

Jaký předpokládáte vývoj co do počtu zapsaných dětí do budoucna?

Během posledních dvanácti let došlo k nárůstu zapsaných dětí a podle výsledku letošního zápisu lze odvodit, že i v nadcházejícím školním roce počet žáků blanenských škol výrazně překročí hranici 1 700 žáků, kterou se naposledy podařilo pokořit ve školním roce 2006–2007. Počet žáků se bude zvyšovat ještě asi tři roky, pak se křivka zastaví a situace by se měla stabilizovat.

Jaká je situace ohledně dodržování spádových obvodů jednotlivých škol?

V rámci statistiky je zajímavé pozorovat, že stále méně obyvatel dodržuje obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech jednotlivých škol. V dřívějších letech byl především velký přesun v rámci školských obvodů mezi uchazeči o přijetí na ZŠ a MŠ Salmovu a ZŠ a MŠ Dvorskou. V posledních letech je největší přesun mezi uchazeči o ZŠ T. G. M.  a ZŠ Erbenovu.

Z jakého je to podle Vás důvodu?

Tento fakt lze patrně přičítat zavedení metody písma Comenia Script na ZŠ Erbenově. Tato škola je jedinou školou v Blansku a jednou ze dvou škol v ORP Blansko (druhou je ZŠ Sloup), které tuto metodu psaní vyučují. Díky polarizaci obyvatelstva na příznivce tradičních metod psaní a příznivce metod moderních dochází k tomu, že příslušnost ke školskému obvodu dodržuje už jen asi 40 procent uchazečů. Ze zákona je ale existence školských obvodů povinná, protože v případě převisu uchazečů o místo ve škole, mají při přijetí do školy přednost „spádoví“ žáci.

Jak jsou na tom blanenské základní školy s naplněností, existují případně určité kapacitní rezervy?

Naše školy byly kapacitně stavěny pro podstatně silnější ročníky. V současné době je podle mého názoru rozložení na všech školách naprosto optimální. Počet dětí ve třídě nepřevyšuje hranici 23–24 žáků, a ani do budoucna nevypadá, že by počet žáků ve třídě razantně stoupl. S kapacitou na našich školách tedy problémy rozhodně nemáme.

Jednu z blanenských škol navštívila v den zápisu Česká školní inspekce. O kterou školu šlo a jaké byly závěry této kontroly?

Jednalo se o ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola vybraných ustanovení školského zákona vztahujících se k zápisu žáků, předmětem posouzení byla související dokumentace. Město jako zřizovatel dosud neobdrželo písemnou inspekční zprávu, nicméně při rozhovoru s inspektorkou přímo ve škole nám byla sdělena spokojenost s průběhem zápisu na této škole – jak ze strany pedagogů, tak ze strany samotných uchazečů o zápis. Paní inspektorka prošla nejen dokumentaci jako takovou, ale také třídy, v nichž probíhal zápis, takže posuzovala i jeho praktický průběh.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918