Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Jana Fadrná představuje odbor sociálních věcí

30. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1485×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru sociálních věcí popsala jeho vedoucí Jana Fadrná.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Paní magistro, základním cílem Vašeho odboru je pomoc občanům v tíživých životních situacích. Jakým způsobem je zajišťována jeho činnost?

Je zajišťována v rámci samostatné působnosti obce v územním obvodu města Blanska i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále ORP Blansko). Odbor je rozdělen do čtyř oddělení: oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), oddělení sociálních služeb, oddělení sociální pomoci a Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Všechna oddělení řeší svou vlastní agendu, nicméně pokud klient tápe a neví, na koho se v rámci svého problému obrátit, jsme schopni si ho vzájemně „předat“. Mnohdy se stává, že jeden klient nakonec využije služeb více oddělení. Problémy sociálního rázu jsou totiž mezi sebou často provázány.

V případě odboru sociálních věcí je nezbytný přímý kontakt s lidmi. Poradit klientovi v konkrétní tíživé situaci je patrně náročnější na čas. Omezujete se pouze na úřední hodiny, nebo je možná konzultace kdykoli?

Na našem odboru to není ani možné. Některá jednání mohou být skutečně časově náročnější. Určitě je lepší si s námi dohodnout schůzku, lze tak předcházet situacím, kdy jsou lidé nuceni dlouze čekat. Všechna naše oddělení, kromě poradny, lidé najdou na nám. Republiky 1, poradna sídlí na Sladkovského 2b. V jejím případě je ale předchozí objednání nezbytné.

Sociálně-právní ochranou dětí se zabývá stejnojmenné oddělení. V situacích, kdy děti nemohou z různých důvodů vyrůstat v harmonickém prostředí vlastní rodiny, je jeho úkolem najít optimální formu náhradní rodinné péče. O jaké formy jde?

Do náhradní rodinné péče patří osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnictví nebo svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu. V současné době máme v rámci ORP Blansko asi 36 pěstounských rodin, zhruba v polovině případů jde o příbuzné dětí, především prarodiče, kteří se tak ujali vnoučat, o které se rodiče nechtějí, nebo nemohou starat. V ústavní péči aktuálně evidujeme 18 dětí, což ve srovnání s jinými regiony není až tak vysoké číslo. V tomto případě jde většinou o děti, jejichž rodiče nemají vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění péče o děti, dále o děti a nezletilé dopouštějící se trestné činnosti, rodiči si s nimi nevědí rady, jsou nepřizpůsobivé a podobně. 

Je rozhodování o náhradní rodinné péči v jednotlivých případech pouze na Vašem odboru?

Dříve jsme měli více pravomocí. Mohli jsme na základě našeho rozhodnutí svěřovat děti do péče budoucích osvojitelů nebo budoucích pěstounů. Od roku 2014, kdy vešel v platnost nový Občanský zákoník, je ale osvojení dětí velmi zpřísněno. Veškerá administrativa trvá podstatně delší dobu a sám přesun dítěte do nové rodiny se tak oddaluje. Dnes o všem rozhoduje výhradně soud.

Jednotlivé případy ohrožených dětí, případně jejich rodin, se posuzují individuálně a předpokládám, že cílem Vašeho snažení je správné vyhodnocení situace, hledání optimálního řešení a stanovení postupu, který povede k naplnění potřeb dítěte. Jak v praxi takové rozhodování vypadá?

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se samozřejmě neobejdeme bez základních nástrojů. Jedním z nich je Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která je zřízena starostou města a která má své stálé členy. V tomto případě jde o jakýsi následný krok v řešení problému dítěte, kdy působení na rodinu ze strany sociální pracovnice nevedla ke zlepšení poměrů v rodině. Pokud však nedojde na základě doporučení této komise k nápravě, sociální pracovník svolává tzv. případovou konferenci. Zde se setkávají již přímo zainteresované osoby, osobní lékař, konkrétní učitel, představitelé různých institucí a podobně, které jsou s rodinou v nějakém kontaktu. Novým přístupem v práci s ohroženou rodinou je pak tzv. rodinná konference. Ta vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci v rodině jako takové, aby si uměla pomoci sama za pomoci všech rodinných příslušníků a širšího okolí.

Návštěva klientky DPS
Sociální pracovnice a vedoucí oddělení sociálních služeb s klientkou DPS. Foto: Archiv odboru

Co je hlavní činností oddělení sociálních služeb?

Je to zajišťování a poskytování poradenství a služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením i jejich rodinné příslušníky, kteří o pomoc požádají. Sem spadá pečovatelská služba, ubytování v domech s pečovatelskou službou, zřízení Senior linky a podobně. Cílem pečovatelské služby je podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe i domácnost. V roce 2015 využilo jejích služeb 194 klientů ve věkovém pásmu 76–85 roků a 150 klientů ve věku 86–95 let. Seniorům kromě základních úkonů pečovatelské služby zajišťujeme i dovoz obědů, pořádáme pro ně v domech s pečovatelskou službou řadu kulturně-společenských akcí, jako je Pálení čarodějnic, besídka ke Dni matek, vánoční koncert a podobně.

Město Blansko je zřizovatelem dvou domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS). Kde je najdeme a o jaký druh služby se jedná?

Jedná se o DPS Pod Javory 32 a provozně starší DPS 9. května 1. Jsou to samostatné objekty s malometrážními bytovými jednotkami v majetku Města Blansko. Byty zvláštního určení zde slouží k bydlení seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V DPS jsou obyvatelům na základě smluvního vztahu poskytovány úkony pečovatelské služby. Domy jsou bezbariérové a jsou vybaveny výtahem. Nechybí ani zázemí pro poskytování stravy, kulturních a aktivizačních programů. Provozní doba DPS 9. května 1 je ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin, v DPS Pod Javory je nepřetržitý provoz.

DPS Pod Javory
Tří nových a jednoho zrekonstruovaného bytu se dočkali klienti DPS Pod Javory v listopadu roku 2011. Foto: S. Mrázek

Jaký je o tento typ bydlení v Blansku zájem? Jste schopni vyhovět všem žádostem?

To bohužel není možné. Poptávka každý rok převyšuje nabídku. V roce 2014 bylo podáno 42 žádostí, celkem bylo pronajato 18 bytů. Stejný počet pronajatých bytů se opakoval i v loňském roce, žádostí však bylo evidováno třiapadesát.

Oddělení sociální pomoci pak pomáhá předcházet a řešit nepříznivou sociální situaci klientům, ať už z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo dalších sociálních událostí, jako je například ztráta zaměstnání, absence bydlení, zadluženost, vztahové problémy...

Přesně tak, sociální pracovnice s klientem probere a posoudí jeho sociální situaci, naplánují společně jednotlivé cíle a čeho má být v zájmu klienta dosaženo. Oddělení tak eviduje žádosti o bezbariérové byty, žádosti o poskytnutí ubytování v ubytovacích prostorách určených pro sociální bydlení rodičů s nezaopatřenými dětmi, žádosti o vydávání označení vozidel přepravujících zdravotně postižené občany a podobně. Pracovníci oddělení komunikují s úřadem práce, jsou schopni dohodnout termíny schůzek ohledně evidence nebo vyřízení dávek, spolupracují s azylovým domem, s Oblastní charitou Blansko a podobně.

Pro koho jsou primárně určeny služby Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy?

Poradna poskytuje odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokážou sami zvládnout. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z Blanenska i Boskovicka a nejsou nijak věkově limitovány. Tým poradny tvoří dva psychologové a jeden sociální pracovník. Zájem o služby poradny stabilně stoupá, ročně realizuje okolo 700 osobních konzultací, z nichž zhruba polovina se zabývá osobní problematikou, druhá polovina pak problematikou partnerskou a rodinnou.

Díky krajské dotaci se podařilo v budově úřadu na nám. Republiky 1 vytvořit tzv. Family Point, tedy koutek určený primárně maminkám, které na úřadě něco vyřizují a děti musejí brát s sebou. Péče o něj spadá rovněž do kompetencí Vašeho odboru...

Město Blansko zřídilo koutek již v roce 2010. Nachází se v přízemí vlevo na konci chodby. Je zde přebalovací pult, dvě židle pro kojící matky, mikrovlnná trouba, řada hraček, skládaček, děti tu najdou i omalovánky, pastelky, obrázkové knížky a podobně. Jedná se o veřejnou, nízkoprahovou službu bez nutnosti se předem přihlašovat. Městský úřad v Blansku je tak jedním z mnoha míst přátelských rodině.

Jana Franchi