Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení

23. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1322×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Nyní také mohou občané touto půjčkou dofinancovat tzv. „kotlíkové dotace“, které přiděluje Jihomoravský kraj.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žadatelem o půjčku z fondu mohou být:

  • fyzické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení:

a) nemají peněžité závazky vůči městu po splatnosti,
b) nemají záznam v rejstříku trestů,
c) nepodnikají ve stavebnictví,

  • právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení:

a) mají sídlo v České republice,
b) nejsou v konkursním řízení,
c) nemají daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ),
d) nemají nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotní pojišťovny),
e) předmětem jejich podnikání není stavebnictví.

Poskytnuté finanční prostředky budou úročeny 3 % ročně, musí být použity ve prospěch těchto budov na schválený účel a uhrazeny dle smluvních podmínek, při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu.

Žadatel předloží městu předpokládaný rozpočet opravy a stavební povolení, případně ohlášení opravy podané u stavebního úřadu. (Na opravy malého rozsahu, na něž se ohlášení nevztahuje, se úvěr neposkytuje.)

Žadatel musí po ukončení stavby prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky tak, aby byl poměr 50 % dodržen.

Osoby, které splňují uvedené podmínky, mohou získat půjčku ze SFRB na základě „Žádosti o půjčku“ (formulář je k dispozici na www.blansko.cz) a výběrového řízení, které organizuje Město Blansko. Řádně vyplněné a v termínu podané žádosti vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska. Žádosti, které budou neúplné nebo nesprávně vyplněné, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Komise také nezařadí předloženou žádost do výběrového řízení, pokud není žádost v souladu se zájmy města (např. odpojení od centrálního vytápění).

Město Blansko si vyhrazuje právo snížit požadovanou částku půjčky s ohledem na uspokojení většího počtu zájemců.

O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni.

S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře Město smlouvu o půjčce. Smlouva bude obsahovat výši půjčky, účel použití a ručitelského závazku.

Zájemci o účelovou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku žádají pomocí formuláře "Žádost o účelovou půjčku na opravy a modernizace bytového fondu“, který je možno si vyzvednout na podatelně MěÚ, na finančním odboru MěÚ, případně vytisknout z internetu. Ve formuláři jsou uvedeny i přílohy, které je nutno při předložení žádosti připojit.

Řádně vyplněné žádosti o půjčku se všemi přílohami musí být odevzdány na podatelnu MěÚ Blansko do 30.04.2016.

Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska, navrhne pořadí poskytovaných půjček a doporučí zastupitelstvu města jejich schválení.

Podrobné informace jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 schválené zastupitelstvem města.

Případné dotazy a bližší informace poskytne odbor finanční, Ing. Jan Šustáček, tel. 516 775 194, e-mail: sustacek@blansko.cz.

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019