Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

17. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 824×

Přinášíme komentovaná usnesení ze zastupitelstva. Tentokrát z 15. března, kdy se konalo v pořadí 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na ZM byla podána informace o průběhu výběrového řízení na rekonstrukci fotbalového hřiště na sportovním ostrově a informace, které stavební objekty v rámci této rekonstrukce budou realizovány. Je to umělá tráva fotbalového hřiště včetně odvodnění a osvětlení, zateplení šaten, výměna oken a dveří. V šatnách budou provedeny nové rozvody ZTI, vytápění a elektroinstalace.

Stávající tribuna bude částečně demontována a zbývající část bude vyspravena. V linii hranice pozemků bude rekonstruována část oplocení vč. bran, součástí jsou i veškeré vegetační úpravy. Práce budou realizovány pouze za předpokladu obdržení dotace z MŠMT. Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení schválená Radou města Blanska, která souvisí s touto rekonstrukcí.

V rámci materiálu odboru FIN bylo projednáno kromě jiného i rozpočtové opatření, které se týkalo zvýšení rozpočtu výdajů na zařazení akce Výměna technologie chlazení zimního stadionu na zpracování projektové dokumentace ve výši 350 tis. Kč. Při změně technologie chlazení, které funguje již od roku 1972 na bázi nebezpečného čpavku na bezčpavkovou, dojde ke snížení energetické náročnosti provozu a eliminaci úniku nebezpečného čpavku do ovzduší. Na realizaci akce bude požádáno o přidělení dotace z MMR.

Zastupitelům byla podána pravidelná informace o zhodnocování volných finančních prostředků města Blanska , které jsou ve správě J§T Investiční společnost a. s. Od počátku zhodnocování za období od 01.08.2001 až do 31.12.2015 došlo ke zhodnocení, tzn. čistému výnosu ve výši 29.925.442 Kč.

Byla podána a vzata na vědomí pravidelná Zpráva o činnosti Svazku VaK za druhé pololetí roku 2015. V letošním roce dojde k významným stavbám, které se dotknou našeho města:

  • Obnova vodovodu a kanalizace na ul. K. H. Máchy a ul. Těchovské
  • Vodojem Klepačov
  • Zokruhování vodovodu Salmova-Horní Palava
  • Zateplení a oprav ČS Bezručova

Zastupitelstvem byly schváleny dotace z rozpočtu města na rok 2016 v oblasti podpory sportu, kultury a zájmové činnosti. Současně byla schválena vzorová smlouva pro poskytování těchto dotací, u nichž je rozhodnutí dle Zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva. Schváleny byly i dotace v oblasti sociálních služeb v souladu s Metodikou financování sociálních služeb.

Důležitým bodem bylo schválení Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby II/37937 Blansko přemostění. Jedná se o přemostění na Staré Blansko a tímto Memorandem jsou nastaveny principy a vzájemné vazby města Blansko a Jihomoravského kraje vedoucí ke zdárné přípravě a
realizaci této stavby.

Ivo Polák
starosta města Blanska

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019