Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Alena Skoupá představuje finanční odbor

11. dubna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1458×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň finančního odboru popsala jeho vedoucí Alena Skoupá.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Paní inženýrko, finanční odbor funguje v rámci dvou oddělení, je to jednak oddělení plateb, poplatků a rozpočtu, druhým je pak oddělení účetnictví. Mohla byste popsat náplň práce prvního z nich?

Tak už podle názvu se toto oddělení zabývá především sestavováním rozpočtu města a tvorbou rozpočtového výhledu na dobu tří až pěti let, průběžně se pak věnuje vyhodnocování čerpání rozpočtu a v neposlední řadě zpracovává zákonem stanovený závěrečný účet města.

Prostřednictvím nové elektronické služby, dostupné na www.blansko.cz, mohou občané sledovat hospodaření města. O jakou službu jde?

Jedná se o tzv. rozklikávací rozpočet. Zatím máme na tuto službu jen samé pozitivní ohlasy, odpovídá novým vývojovým trendům a lidé se v něm snadno orientují. Často se setkávám s tím, že slouží třeba i posluchačům vysokých škol, stává se tak i tématem jejich diplomových prací. Podstatné je, že občané města tak mohou kdykoli nahlédnout do všech oblastí hospodaření města.

Další novinkou z oblasti elektronických služeb je tzv. investiční mapa. K čemu slouží?

Tato služba vytváří přehled investičních a neinvestičních akcí většího rozsahu, na první pohled je tedy patrné, kde se co děje. Pro příklad v oblasti sportu uvedu přípravu rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka nebo výměnu technologie chlazení zimního stadionu. Mapa je průběžně aktualizována na základě provedených úprav v rozpočtu.

Zimní stadion v Blansku
V investiční mapě najdeme mj. i rozpočtové opatření, které se týká zvýšení rozpočtu výdajů na zařazení akce „Výměna technologie chlazení zimního stadionu“, na zpracování projektové dokumentace ve výši 350 tisíc Kč. Foto: S. Mrázek

Vše ostatní souvisí s poplatky a pokutami...

Vybíráme jednak správní poplatky na pokladně v budově úřadu na nám. Republiky, kromě platby v hotovosti je zde možno platit i platebními kartami. Dále jsou to poplatky místní, my jako odbor jsme garantem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování a odvoz odpadu, ke kterému patří poměrně rozsáhlá agenda, celkem evidujeme na dvacet tři tisíce poplatníků. Garantujeme i výběr poplatku ze psů. I když počet pejskařů v Blansku je vcelku stabilní, máme na seznamu řadu neplatičů. Domníváme se, že někteří z nich pejska už ani nemají, ale tuto skutečnost nám dosud nenahlásili. Tady musím opravdu apelovat na všechny, koho se to týká, že je povinností majitelů psů nahlásit úřadu jakoukoli změnu, je to jediná možnost jak se vyhnout mnoha nepříjemnostem a v závěru pak i exekučnímu řízení, které znamená poměrně vysoké náklady vynaložené zcela zbytečně. Zodpovídáme rovněž za výběr poplatku z ubytovací kapacity a rekreační pobyt.

Jak je na tom finanční odbor s vymáháním pokut?

Vymáháme pokuty vyměřené jednotlivými odbory. Snažíme se přitom využít maximální součinnosti s ostatními orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a bankami. Vymáhat pokuty v přestupkovém řízení není mnohdy jednoduchá záležitost. Ne vždy je také vymáhání pokut úspěšné.

Město Blansko vyhlašuje prostřednictvím finančního odboru půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení. K čemu ji lidé mohou využít a jaký je o ni zájem?

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Nyní také mohou občané touto půjčkou dofinancovat tzv. „kotlíkové dotace“, které přiděluje Jihomoravský kraj. Zájem o tento druh půjčky ze strany občanů města ale klesá, úroky bankovních ústavů totiž šly v poslední době poměrně dolů, takže jsou pro ně výhodnější. My jako město máme pevnou procentní sazbu, kterou nemůžeme změnit. V současné době se splácí asi deset takových půjček z minulosti.

Dostáváme se k oddělení účetnictví...

Toto oddělení zpracovává naše vnitřní účetnictví, které úzce souvisí se závěrečným účtem města. Dosud platí vyhláška o přezkoumání hospodaření, o které musíme každoročně zažádat, nejde však o audit v pravém slova smyslu. My v tomto případě využíváme služeb auditora, se kterým i v průběhu roku konzultujeme některé záležitosti jako například v oblasti DPH nebo k dani z příjmu právnických osob, kterou Město Blansko je a podobně. Kromě toho sestavujeme účetní uzávěrku města, kterou musí schválit zastupitelstvo. Ročně evidujeme asi 3 660 došlých faktur, těch odeslaných, byť nejsme podnikatelé v tom pravém slova smyslu, je kolem tisícovky. Účetní výkazy zasíláme měsíčně prostřednictvím krajského úřadu na Ministerstvo financí ČR. Čtvrtletně pak odesíláme statistický a účetní výkaz – tzv. pomocný analytický přehled. Informace se tímto způsobem dostávají do centrálního systému účetních informací státu a ministerstvo tak získává cenné statistické údaje. 

ZŠ Erbenova Blansko
Dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na zateplení budov blanenských základních škol (na snímku ZŠ Erbenova, Blansko) zaúčtovalo oddělení účetnictví. Foto: J. Franchi

Oddělení účetnictví zodpovídá i za inventarizaci majetku města...

Majetek města je rozsáhlý a jeho inventarizaci věnujeme velkou pozornost. Účastní se jí zaměstnanci města, členové komisí a výborů.

K náplni práce tohoto oddělení pak patří i proúčtování různých dotačních titulů...

Dotace proúčtováváme z podkladů, které nám dodají jednotlivé odbory městského úřadu. Ty většinou využijí možností čerpání finančních prostředků prostřednictvím titulů ministerstev. Přímo Evropskou komisi žádá město o dotaci ohledně partnerských výměn prostřednictvím oddělení cestovního ruchu. Díky dotačním titulům lze provést řadu investičních i neinvestičních akcí ve městě. O těch se pak lidé mohou dozvědět v již zmíněné investiční mapě.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.