Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Marek Štefan představuje odbor investičního a územního rozvoje

25. dubna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1272×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru investičního a územního rozvoje popsal jeho vedoucí Marek Štefan.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane inženýre, odbor investičního a územního rozvoje je rozdělen do dvou oddělení. Prvním z nich je investiční oddělení, druhým pak oddělení pozemků. S kterým se podle Vás občan potkává častěji?

Fyzicky jsou lidé v kontaktu více s oddělením pozemků, tady totiž řeší ať už reklamní plochy na veřejných prostranstvích, výpůjčky, pronájmy pozemků nebo zahrádek, různé směny, věcná břemena a podobně. S investičním oddělením se ale potkávají v přeneseném smyslu pravidelně – denně chodí po chodnících, jezdí po silnicích, navštěvují dětská hřiště, cyklostezky, budovy úřadu, škol ... Existuje samozřejmě i určitá vnitřní provázanost obou oddělení. Bez pozemků bychom přirozeně nemohli nic stavět.

Co se řeší na oddělení pozemků jste již uvedl. Jaká je náplň oddělení investičního?

Tady řešíme, jak již název napovídá, z devadesáti procent investice, dále to jsou různé opravy, pravidelná údržba nebo technické zhodnocení staveb. V rámci investičních akcí, které má náš odbor na starosti, je třeba rozlišit, zda se jedná o akce hrazené přímo z rozpočtu města, nebo prostřednictvím dotačních titulů. V tomto směru využíváme nejčastěji dotace z Operačního programu Životní prostředí (zateplení budov), dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (regenerace sídlišť), dotační tituly Jihomoravského kraje (budování cyklostezek), dále ze Státního fondu dopravní infrastruktury (cyklostezky, odstraňování bariér) nebo Státního fondu životního prostředí (kompostárna, odbahnění přehrad).

V názvu odboru najdeme ale i územní rozvoj...

Ano, tady musím zdůraznit, že se zabýváme pouze oblastí města Blanska a jeho městských částí. Lidé si nás často pletou s oddělením územního plánování a regionálního rozvoje, které spadá pod odbor stavební úřad, se kterým často spolupracujeme. Tady samozřejmě řeší Blansko jakožto obec s přenesenou působností. Naším úkolem je zajistit rozvoj města v souladu s územním plánem, a to ve všech oblastech, aby bylo bydlení v Blansku pro občany atraktivní.

Parkoviště u nádraží
Parkoviště na ul. E. Beneše v Blansku nabízí od podzimu roku 2014 celkem 208 parkovacích míst. Foto: S. Mrázek

Jaké poslední významné investiční akce má město Blansko za sebou?

Nejvýznamnější akcí čistě v režii města bylo určitě vybudování parkoviště na ul. Edvarda Beneše u hlavního nádraží, ve spolupráci s Jihomoravským krajem, potažmo se Správou a údržbou silnic se pak zrealizovala rekonstrukce průtahu městem ulicemi Poříčí, Vodní a Svitavskou a průtah Lažánkami. Často nám lidé chybně přisuzují i demolici hotelu Dukla a práce spojené s úpravou nového prostranství, to ale řeší kolegové na odboru komunální údržby. Nás se bude týkat až bezprostřední okolí stavby, zejména rekonstrukce podzámčí. V místní části Klepačově právě probíhá rekonstrukce komunikace Na Milíři, z posledních uskutečněných akcí musím zmínit i zateplení budovy městského úřadu na náměstí Republiky nebo Mateřské školy na Údolní ulici v Blansku.

Na jaké investiční akce se naopak Blanenští mohou těšit? 

Aktuálně řešíme parkoviště nad nemocnicí, dobíhá výběrové a stavební řízení. Stavbu bychom rádi zahájili začátkem května. Během prázdnin zde tak přibude sto čtyřicet nových parkovacích míst. Získali jsme také dotaci na IV. etapu regenerace sídliště Sever, v jejímž rámci se navýší kapacita parkovacích míst v sídlišti, vznikne zde nová oddychová zóna se cvičebními prvky a oplocený výběh pro psy. Město podalo žádost o přidělení dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště na sportovním ostrově. Rádi bychom získali prostředky i na zpevnění a rozšíření štěrkového parkoviště u baseballu. V plánu je ale i cyklostezka kolem zimního stadionu, která by se měla v příštím roce napojit kolem náhonu na stávající cyklostezku u zmíněného baseballového hřiště.

Zateplení budovy úřadu na náměstí Republiky
Jednou z posledních akcí odboru bylo zateplení budovy městského úřadu na náměstí Republiky. Foto: S. Mrázek

Váš odbor zajišťuje rovněž údržbu soch, bust, památníků a pamětních desek ve městě...

Ano, tuto agendu původně zajišťoval odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Pracovnice, která má tuto práci na starosti, zodpovídá rovněž za údržbu školských zařízení v majetku města a zejména za dotační tituly s nimi spojené.

Pokud se občan rozhodne ve městě stavět, jak by měl postupovat?

K tomu, aby lidé mohli na území města něco stavět, zejména jsou-li dotčeny pozemky a majetky města (například chodníky, zelené plochy), potřebují jeho souhlas, ať už z hlediska umístění nebo povolení stavby. Vždycky musí začít u nás. Často se vydávají na stavební úřad s hotovým záměrem, který je pak stejně přesměruje k nám. Určitě bych návštěvu u nás nenechával až na poslední chvíli, je to jediná možnost, jak se vyhnout případným nepříjemnostem.

Jaká máte tedy doporučení pro ty, kteří se rozhodnou nějaký pozemek ve městě koupit?

Apeluji na všechny takové zájemce, aby si v první řadě zjistili, zda je pozemek, o který mají zájem, skutečně zastavitelný. Tento problém se objevil v poslední době například na Klepačově, kde není dořešena infrastruktura. Jinak na našem odboru také vedeme databázi aktuálních nabídek pozemků pro stavbu rodinných domů, která je všem k dispozici.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav