Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pavel Konečný představuje odbor životního prostředí

28. dubna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1412×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru životního prostředí popsal jeho vedoucí Pavel Konečný.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane inženýre, chod odboru životního prostředí zabezpečují dvě oddělení. Čím konkrétně se zabývají?

Prvním z nich je oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší, které řeší už podle názvu především vše kolem vody, tedy vodovody, kanalizace, dále i odpady a ochranu ovzduší, v menším měřítku i téma geologie. Druhé oddělení se zabývá problematikou lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství. Sem patří kromě myslivosti a veterinární péče také případy týrání zvířat, rybářství aj. To jsou však jen některé z našich aktivit, detailní informace o náplni práce odboru jsou k dispozici na www.blansko.cz.

Jakou činnost odbor životního prostředí zajišťuje?

Prakticky z devadesáti procent je to státní správa, což představuje vydávání různých rozhodnutí nebo povolení v souvislosti s výstavbou nepodnikajících fyzických osob, anebo výstavbou nemovitostí pro podnikatelské účely. Občané se tak nejčastěji setkávají s vodoprávním oddělením, které funguje jako speciální stavební úřad, zejména pokud potřebují postavit domovní čističku odpadních vod nebo vybudovat studnu. Samospráva pak pokryje zbývajících deset procent naší činnosti, jedná se zejména o údržbu a správu vodních toků a vodárenských zařízení v majetku města. V rámci města Blanska rozhodujeme například o kácení všech stromů rostoucích mimo les, v rámci celého ORP Blansko pak jde jen o stromy chráněné anebo náležející do některého z významných krajinných prvků.

Retenční nádrž Palava
Retenční nádrž Palava spravuje Odbor životního prostředí při MěÚ Blansko. V pronájmu ji má Místní organizace Moravského rybářského svazu Blansko. Foto: S. Mrázek

Čím se zabýváte na úseku odpadů?

Původcům odpadů vydáváme, pokud je to dle platné legislativy možné, rozhodnutí o upuštění od třídění odpadů. Lidé mají často náš odbor spojen s poplatkem za komunální odpad, který ale spravují kolegové na finančním odboru. Našim úkolem je řešit především třídění odpadu, prověřujeme podněty od občanů, spolupracujeme v tomto směru s Českou inspekcí životního prostředí. V případě závažných pochybení pak přistupujeme samozřejmě k sankcím.

Podobně patrně funguje i problematika ovzduší. Jak je to například s pálením zbytků na zahrádkách?

Řídíme se zákonem o ochraně ovzduší. Vámi zmíněná likvidace rostlinného materiálu na zahradách je aktuální právě na jaře nebo na podzim. Materiál ke spálení musí být ale suchý a bez chemických příměsí. Ty tam nesmí být ani přidávány, třeba pro lepší hoření.

S jakými činnostmi v rámci oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství se občané mohou nejčastěji potkat?

To je určitě v případě, když chtějí pokácet stromy rostoucí mimo les. Skácení bez povolení je možné, pokud má kmen stromu ve výšce 1,3 m nad zemí obvod menší než 80 cm. V případě silnějšího kmene musí náš odbor vydat příslušné rozhodnutí. Pokud pokácení povolíme, vždy požadujeme náhradní výsadbu, a to buď přímo v dané lokalitě, nebo na vhodném pozemku jinde ve městě. Nově je ale možné kácení ovocných stromů v zahrádkách, i když se jedná o vzrostlé stromy přesahující výše uvedený limit. Pokud však jde například o smrk, borovici nebo lípu, je nutné vždy žádat o povolení.

Váš odbor rovněž vydává rybářské lístky. Jaký je o ně zájem a na jak dlouhou dobu se vydávají?

Zájem o ně je víceméně konstantní, vloni jsme jich vydali tři sta kusů. Aktuálně se vydávají na jeden, tři nebo deset roků, od 1. ledna příštího roku bude však možné, v rámci novelizace prováděcího předpisu k zákonu o rybářství, vydávat i třícetidenní rybářské lístky. To jistě ocení noví adepti, kteří si tak budou moci v praxi vyzkoušet, zda je rybaření pro ně to pravé. Výše správního poplatku ještě není známa, předpokládám ale, že bude stanovena v adekvátní výši.

Blanenské lesy
Úkolem oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství je také vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Foto: S. Mrázek

Na odboru se zabýváte i myslivostí. Lov v České republice je často vyhledáván i ze strany cizích státních příslušníků. Co jim můžete nabídnout?

Lovecké lístky jsou skutečně záležitostí pouze myslivců, kterých není hodně. V roce 2015 jich bylo vydáno celkem 104. Krátkodobě je můžeme vydat právě i cizincům, kteří si tak mohou domluvit třeba odlov jelena nebo srnce. Ročně je jich kolem stovky, do lesa ale mohou pouze v doprovodu kompetentní osoby, která je zavede na správná místa a přesně ví, co mohou střelit.

K výkonu státní správy patří i sankce za nedodržení stanovených norem. O jaká pochybení se jedná v rámci Vašeho odboru nejčastěji?

Nejčastěji je to nepovolené kácení stromů, vypouštění znečišťujících látek do povrchových vod a do ovzduší, protizákonné nakládání s odpady nebo i chytání ryb bez rybářského lístku anebo v rozporu se zákonem o rybářství. V loňském roce jsme uložili na pokutách osmadvacet tisíc korun.

Váš odbor má na starosti i veškeré vodní prvky ve městě...

V rámci samosprávné působnosti zajišťujeme údržbu kašen, ponorné řeky na nám. Republiky včetně pítka na Rožmitálově ulici. Po zimním období bude jejich provoz obnoven začátkem května.

Zabezpečujete rovněž činnost komise pro životní prostředí a chod protipovodňových komisí jak v rámci města, tak pro celé ORP Blansko. Podílíte se také na řešení mimořádných událostí a krizových situací...

V posledních letech jsme řešili zhruba čtyři větší havárie. Šlo například o nehodu kamionu před obcí Šebrov, který sjel ze silnice a zůstal viset nad řekou Svitavou. Naším úkolem bylo posoudit možnost ohrožení vodního zdroje. V tomto případě k němu naštěstí nedošlo, hasiči totiž dokázali asanovat a odčerpat veškeré provozní kapaliny. Vzpomínám si i na srážku dvou autobusů na křižovatce Petrovice – Žďár za odbočkou na Kuničky z konce dubna 2014, tady bohužel došlo k úniku pohonných hmot. Kontaminovaná zemina z krajnice a příkopy tak musela být odvezena do specializovaného zařízení k dekontaminaci.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík