Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Jaroslav Bárta představuje odbor Obecní živnostenský úřad

23. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1000×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti Obecního živnostenského úřadu popsal jeho vedoucí Jaroslav Bárta.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane inženýre, v rámci odboru provádíte výkon živnostenské agendy na úseku registrace. Jak probíhá proces získání živnostenského oprávnění?

Předně je třeba říct, že registr živnostenského podnikání je napojen na celou řadu jiných informačních systémů, se kterými na různé úrovni on-line spolupracujeme, tzn. že z nich čerpá dotazy nebo dostává informace pro svoji činnost, a také do nich sám poskytuje data. Jde například o informační systém základních registrů, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku apod. Díky tomuto propojení je tak podnikatel zproštěn povinnosti ohlašovat určité změny jako například změnu adresu, osobních údajů, názvu nebo sídla právnických osob aj. Tyto změny provede živnostenský úřad sám. Informační systém živnostenských úřadů je jednotný systém pro celou soustavu živnostenských úřadů v České republice, umožňuje tak využívání interních informací jednotlivými pracovišti živnostenských úřadů mezi sebou a vytváří jednotné prostředí pro příjem podání podnikatelů na jakémkoli živnostenském úřadu v České republice. Podnikatel tak může navštívit kterýkoli úřad v republice bez ohledu na sídlo své živnosti. Registrační pracovník vepíše veškerá data do elektronického jednotného registračního formuláře, a to včetně přihlášek k registraci na FÚ, OSSZ, ZP, pokud to podnikatel vyžaduje. Prostřednictvím informačního systému ověří správnost všech údajů, vyžádá si elektronický výpis z rejstříku trestů, nahlédne rovněž do insolvenčního rejstříku. Pokud je vše v pořádku, živnostenský úřad vydá podnikateli do pěti dnů živnostenské oprávnění.

Jaký je aktuální stav podnikatelů a živností?

K 31.12.2015 bylo v naší evidenci 9 921 podnikatelských subjektů, z toho 8 641 fyzických a 1 280 právnických osob. Od roku 2008 se počet podnikatelů každoročně zvyšoval. Nejmenší meziroční přírůstky jsme zaznamenali v období let 2012–2014. Loňský rok již ukazuje pozitivní obrat růstu, přibylo cca 150 nových podnikatelů. Co se počtu živností týče, ke stejnému datu bylo v evidenci živnostenského úřadu celkem 15 468 živností.

Mohl byste prosím popsat, jaký je význam bezúhonnosti pro živnostenské podnikání?

Bezúhonnost je jednou z podmínek pro provozování živnosti. Ten, kdo chce živnostensky podnikat, nesmí být odsouzen pro trestný čin, který spáchal úmyslně a v souvislosti s podnikáním s tím, že obě tyto podmínky musí platit současně. Překážkou živnostenského podnikání naopak nejsou nedbalostní trestné činy a ani úmyslné trestné činy, pokud nebyly spáchány v souvislosti s podnikáním. Podnikat tedy mohou i osoby se záznamem v trestním rejstříku.

Existují i případy neoprávněného podnikání?

Bohužel ano, například v loňském roce jsme řešili čtyři takové případy. Pokud jde o fyzickou osobu, jedná se o přestupek, kde se prokazuje zavinění, v případě osoby právnické se jedná o správní delikt, kde zavinění není třeba prokazovat. Živnostenský úřad může uložit pokutu až jeden milion korun. Je třeba upozornit na to, že neoprávněné podnikání po překročení určitých hranic jeho rozsahu a způsobu provádění je u fyzické osoby trestným činem.

Kde si lidé mohou ověřit informace o živnostech podnikatelských subjektů?

Veřejnosti, a to nejen podnikatelské, mohu doporučit veřejně přístupnou databázi podnikatelů, kterou lze najít na www.rzp.cz. Tato databáze je stále aktualizována a provozuje ji Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hledaný subjekt zde lze jednoduše dohledat například podle IČO. Veřejně lze nahlédnout na jeho adresu, sídlo, provozovnu, předmět jeho podnikání, informaci o přerušení činnosti atp. Další informace, zejména pak o právnických osobách, pak lze nalézt v obchodním rejstříku na adrese www.justice.cz.

Jaký je význam existence skutečného sídla podnikatele?

Adresa sídla je určená ke komunikaci s podnikatelem a je také předpokladem vymahatelnosti práva, což je bez možnosti komunikace pro obě strany problém. Platí totiž pravidlo tzv. fikce doručení, kdy si podnikatel písemnost nepřevezme a neseznámí se tak s jejím obsahem, což může mít poměrně závažné důsledky. Je tedy v zájmu každého podnikatele, aby si zajistil přebírání pošty na adrese svého sídla. U fyzických osob může být řešením i zřízení datové schránky.

Může podnikatel nadále podnikat, i když se dostane do insolvenčního řízení?

Konkrétní insolvenční řízení mají vždy specifický průběh, který má několik fází. Od zahájení insolvenčního řízení, rozhodování o úpadku a způsobu jeho řešení, realizaci vhodného způsobu řešení až po jeho ukončení. Další podnikání ve stavu platební neschopnosti či předlužení je samozřejmě samo o sobě komplikované. Podnikat však lze v zásadě dále, ale existují i ‚překážky‘ dalšího provozování živnosti, které je buď omezují, nebo úplně znemožňují. Vzhledem k našemu propojení s informačním systémem insolvenčního řízení, máme do 24 hodin informaci o případném zahájení insolvenčního řízení s konkrétním podnikatelem. V některých případech jsme nuceni podnikateli zrušit veškerá živnostenská oprávnění.

Soustavnou kontrolu podnikatelů provádí oddělení kontroly. S jakými pochybeními se setkáváte nejčastěji?

Výkon kontroly se řídí kontrolním řádem. Kontrolní činnost provádíme ve správním území ORP Blansko. Oddělení kontroly má zpracovaný kontrolní plán. Kontroly se provádí na základě interních nebo externích podnětů, existuje však i systematický výběr na základě doby provozování živnosti, doby vzniku živnostenského oprávnění, existence provozovny a podobně. Kontroly mohou být i opakované, zejména v závislosti na struktuře konkrétních živností. V loňském roce jsme provedli 521 kontrol, na pokutách se vybralo téměř 120 tisíc Kč. Nejčastější pochybení podnikatelů se týká neplnění povinností při provozování živnosti v provozovně.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918