BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Starosta informuje o investičních akcích ve městě

2. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1365×

Jaké investiční akce ve městě Blansku již probíhají, a co nás v letních měsících teprve čeká, shrnul starosta Ivo Polák.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Parkoviště nad nemocnicí

K předání plochy staveniště pro nové parkoviště u Nemocnice Blansko došlo v úterý 24. května. Ještě týž den započaly práce na zajištění prostoru staveniště oplocením. V nejbližší době nastoupí těžká technika na terénní úpravy. To si již vyžádá jistá dopravní omezení v ulici Zahradní a okolí. Náklady na vybudování 134 nových parkovacích míst se pohybují okolo 18 milionů Kč. Čtyřmi miliony přispěje Jihomoravský kraj. Tolik očekávaná stavba a jedna z nejdůležitějších investic ve městě má být dokončena v měsíci říjnu.

plocha budoucího parkoviště
Plocha budoucího parkoviště nad nemocnicí. Foto: S. Mrázek

Úprava vzniklého prostranství po hotelu Dukla

Vzhledem k záměru blanenského divadla Kolárka vybudovat v suterénu bývalého hotelu stálou divadelní scénu ve městě jsme prozatím vyjmuli původně plánovanou kavárnu z již vyhlášeného výběrového řízení. Představa divadelníků je totiž taková, že jimi plánovaná stavba by měla zasahovat i do nadzemní části. Zda bude tento návrh zakomponován, či nikoliv, záleží jen na tom, zda předkladatelé tohoto návrhu předloží městu kompletní projekt a doloží zdroje financování. Vybudování stálého komorního divadla se totiž odhaduje na více než dvacet milionů korun.

Revitalizace hřiště ASK na sportovním ostrově

Každým dnem očekává blanenská radnice zprávu z ministerstva, zda byla městu Blansku přidělena dotace na revitalizaci hřiště ASK na sportovním ostrově včetně přilehlého okolí. Město má předem podepsanou smlouvu se zhotovitelem s tím, že k realizaci dojde pouze za předpokladu přiznání dotace. Hodlá tak vyloučit riziko časové prodlevy v souvislosti se zadávacím řízením, jak tomu bylo v loňském roce. Umělá tráva přijde město zhruba na 22 milionů korun, z nichž dotace pokryje zhruba deset.

IV. etapa regenerace sídliště Sever

Díky čtyřmilionové dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj můžeme pokračovat v další etapě tohoto blanenského sídliště. Na Severu tak do konce listopadu přibudou nová parkovací místa podél ulice Dvorské, oplocený výběh pro psy a pobytová zelená plocha se cvičebními prvky. Celkové náklady jsou vyčísleny na 10,5 milionu Kč.

Chodník k aquaparku a parkoviště u baseballového hřiště

Nový chodník od cykloprodejny, navazující na chodník od úřadu práce, směrem k aquaparku by měl být hotov nejpozději v polovině července. 326 tisíc Kč bude městem odečteno z pohledávky, která společnosti vznikla v souvislosti se sankcemi ohledně rekonstrukce průtahu městem. Dalších 520 tisíc Kč pak jmenovaná společnost uhradí za rekonstrukci parkoviště u baseballového hřiště, kde dojde do konce srpna k položení dlažby na stávající prašný povrch. 

Dětské hřiště Podlesí

Rekonstrukce nevyhovujícího dětského hřiště na Podlesí by měla být hotova do konce září. Nové hřiště se oplotí a bude s novým vydlážděným povrchem. V rozpočtu na rok 2016 bylo na tuto akci schváleno 500 tisíc Kč, což ale nepokrývá všechny navržené herní prvky. Které z nich budou realizovány tak vyplyne až z konkrétních cen předložených nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

Podzámčí – schody

Tolik očekávané propojení podzámčí-schody, tedy propojení od nám. Svobody směrem k zámku za bývalou hasičkou, mělo být hotovo už loni. Došlo však ke změně z důvodu odvolání účastníka řízení v přípravné fázi projektu. Celá akce se tak posunula na letošek. Nové schody budou zrealizovány nejpozději do poloviny října, náklady se v tomto případě pohybují okolo 3 milionů Kč.

budoucí průchod k zámku
Nový průchod do zámeckého parku vznikne na místě bývalé tržnice. Foto: S. Mrázek

Komunikace v Blansku a městských částech

Komunikace na Těchovské ulici a na ulici K. H. Máchy patřily k těm nejhorším ve městě. Práce jsou již v plném proudu, dochází zde ke kompletní obnově inženýrských sítí a současně i veřejného osvětlení. Hotovo má být do konce léta.

Jinou komunikací, kterou osobně sleduji, je rekonstrukce ulice Na Milíři v městské části Klepačov za 4,5 milionu Kč. Kromě nového podloží vznikne na přelomu června a července v dolní části Klepačova i nové parkoviště .

Dalšími investičními akcemi, které jsou ve spolupráci města, ale větší část financuje JMK a VaK Blanenska a Boskovicka, jsou jednak „Serpentiny“ Klepačov za 8 milionů Kč. Zahájení prací se zde plánuje rovněž na přelom června a července, hotovo má být v září. Klepačovský vodojem za 13 milionů Kč, z nichž polovinu pokryje dotace Ministerstva zemědělství ČR, pak vybudují do konce roku.

Do konce června počítáme rovněž s ukončením druhé etapy rekonstrukce 180 m dlouhé komunikace Olešná-Hořice v celkovém nákladu 1,4 milionu Kč.

Ivo Polák
starosta

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918