Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

16. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1149×

Komentáře k vybraným usnesením z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 14.06.2016.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Byla schválena Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro nadcházející rok 2017. Tvorbou této minimální sítě sociálních služeb se zabývá tzv. multidisciplinární tým složený ze zástupců samospráv měst Blanska a Boskovic, vedoucích odborů sociálních věcí a koordinátorů plánování sociálních služeb.

Tato síť je schvalována každoročně pro vymezení služeb, které jsou definovány pro spolufinancování a je u nich také deklarována potřebnost a služby, u nichž je sice deklarována potřebnost, ale z objektivních důvodů není možno je financovat v rámci okresu. Jsou to např. příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji sídlící v malých obcích apod.

Byl projednán a schválen Závěrečný účet Města Blansko za rok 2015. Příjmy města za rok 2015 činily 400.527,9 tis. Kč, výdaje města 383.569,9 tis. Kč. Hospodaření Města Blansko skončilo přebytkem ve výši 16.958 tis. Kč. Nebyly použity finanční prostředky ze zapojeného zůstatku na účtu k 31.12.2014. Ze zhodnocování nebyly vybrány rozpočtované prostředky.

Město přijalo úvěr ve výši 20 mil. Kč na předfinancování spolufinancovaných dotačních investičních akcí se splatností do 30.06.2017. Dále město provádělo splátky úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů. Sedm příspěvkových organizací města skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem, čtyři příspěvkové organizace nevytvořily zlepšený hospodářský výsledek. Založené společnosti Technické služby, s. r. o. i Služby Blansko, s. r. o. skončily se ziskem.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2015 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Byla projednána a schválena na základě podkladů účetní závěrka města pro rok 2015. Podklady byly tvořeny inventarizační zprávou, účetními záznamy, zprávami útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, rozvahou, výkazem zisku a ztrát, přehledem o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo také rozpočtová opatření, z nichž mezi důležitá patří navýšení výdajů na dofinancování akce Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově ve výši 2,050 milionu korun. Navýšeny byly výdaje na nákup požárního vozidla pro jednotku SDH Dolní Lhota o 95.000 korun, kde na základě poptávkového řízení došlo ke zreálnění ceny tohoto speciálního vozidla. O jeden milion korun byly zvednuty výdaje při rekonstrukci komunikace Klepačov – Na Milíři, a to z důvodu nutnosti provedení neplánovaných sanačních prací.

Ivo Polák
starosta města Blanska