Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Petr Rizner představuje odbor komunální údržby

7. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1219×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti odboru komunální údržby přiblížil jeho vedoucí Petr Rizner.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane inženýre, náplň činnosti Vašeho odboru je poměrně obsáhlá, navíc občan neznalý situace si vás může snadno zaplést s jinými odbory, se kterými ale velmi úzce spolupracujete...

Pod náš odbor se dá skutečně zahrnout prakticky cokoliv, takže se často stává, že se na nás lidé obracejí se svými problémy či připomínkami, které spadají do náplně jiného odboru. Vůči ostatním odborům máme navíc určitou nevýhodu v tom, že s výsledky naší činnosti a případně i nečinnosti se občan setkává ihned poté, co vyjde z domu, vzhledem k tomu, že máme na starosti místní komunikace včetně chodníků, a to nejen přímo ve městě, ale i v jeho částech.

Letní a zimní údržbu komunikací skutečně nelze přehlédnout. V čem spočívá?
V rámci letní údržby se zaměřujeme především na udržování čistoty a na opravy chodníků. Nová zámková dlažba letos přibyla například na nám. Republiky, po zimním období také dochází pravidelně k opravám výtluků. Právě zimní údržba je často diskutovaným tématem, obzvlášť pokud napadne sníh. V této souvislosti si je ale třeba uvědomit, že není v technických možnostech města zajistit úklid ve všech lokalitách okamžitě. Úklid ve městě zajišťují Technické služby Blansko, které se řídí Plánem zimní údržby.

Do komunální údržby, kterou jste zmínil, ale nepatří pouze péče o místní komunikace a chodníky. Zajišťujete rovněž údržbu zeleně, sečení trávy...

Máme na starost také údržbu stromů, keřů a jejich kácení, s nímž je spojena i náhradní výsadba, aby došlo k postupné obnově a zčásti i nahrazení nevhodných dřevin, které do města nepatří. Provozujeme také hřbitovy na území města včetně budov. Letos například dojde na opravu blanenské smuteční síně, v jejichž sklepních prostorách bojujeme s nadměrnou vlhkostí, rekonstrukcí zde projde i kanalizace.

Ve výčtu náplně práce oddělení komunální údržby nelze opomenout ani odpadové hospodářství...
Nejde pouze o klasický svoz komunálního odpadu, zajišťujeme také svoz biologicky rozložitelného odpadu, s čímž souvisí umístění kontejnerů na separovaný odpad. Míst, kam mohou lidé bio odpad odkládat,  v poslední době značně přibylo. V současné době by občan neměl mít problém ani s odpadem, který je určený k recyklaci. Kontejnery na biologický ale i komunální odpad jsou rovněž ve většině zahrádkářských lokalit.

Město Blansko zahájilo v posledních dvou letech rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký je aktuální stav?

V loňském i letošním roce jsme získali dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na rekonstrukci svítidel s tím, že je v našem zájmu nejen vyměnit stará svítidla za nová, ale i snížit celkovou spotřebu. Ve výměně postupujeme obecně od středu města do okrajových částí, konkrétní lokality budou předmětem dalších jednání. Prioritou je samozřejmě vyměnit v první řadě ta svítidla, která jsou v nejhorším stavu.

Výměna osvětlení na ul. Palackého
Výměna svítidel veřejného osvětlení na ulici Palackého proběhla v roce 2013. Foto: J. Franchi

Aktuálním tématem ve městě je parkování...

Parkování v některých částech města je opravdu problém. Městem projíždí spousta aut, ale město nemá relevantní informace o tom, kolik se jich v Blansku zastaví. Ucelený materiál o potřebách a současných možnostech parkování v Blansku má přinést studie Centra AdMas VUT v Brně. Na základě jejich výsledků rada města pak rozhodne o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Nový automat by se měl objevit u pošty, dořešit je třeba i parkování u nemocnice, nejen ve vztahu k budování nového parkoviště, ale i parkovacích ploch v okolí polikliniky, kde mnohdy stojí auta celý den. Konkrétně naším naším úkolem je pak pronájem placených parkovišť.

V rámci oddělení bytového a nebytového hospodářství spravujete převážnou část budov v majetku města...

Ano, kromě školských a kulturních zařízení, která mají na starost kolegové na odboru investičního a územního rozvoje (dále jen INV). Jednak existuje určité portfolio bytů, jež nejsou určeny k prodeji, a které jsou přidělovány zájemcům z pořadníku, který schvaluje rada města. Poptávka bohužel převyšuje nabídku, v průběhu roku se podaří přidělit zhruba jen tři až pět bytů. Dále jsou tu byty, které jsou určeny k prodeji. Jejich nabídku město zveřejňuje jak na úřední desce, tak na stránkách odboru a samozřejmě i ve Zpravodaji města Blanska. 

Odbor komunální údržby zajišťuje také provoz většiny dětských hřišť ve městě, Blansko rovněž převzalo Dětské dopravní hřiště...

Zatímco výstavbu nových dětských hřišť řeší odbor INV, na nás je zajištění jejich vlastního provozu a úklidu. To mají na starost správci hřišť, což se nám velmi osvědčilo. Provoz Dětského dopravní hřiště je zajišťován prostřednictvím Autoškoly Pernica. Po vlastním převzetí od státu do něho město výrazně investovalo, myslím, že změna k lepšímu je skutečně viditelná. V rekonstrukci bude město pokračovat i nadále, samozřejmě v rámci možností rozpočtu.

Parkoviště u nemocnice
Zanedlouho bude u nemocnice otevřeno nové parkoviště. Foto: S.  Mrázek

Poměrně diskutovaným tématem je i problematika centrálního zabezpečování teplem. Jaký je aktuální stav?

V současné době probíhají intenzivní jednání se stávajícími smluvními stranami, jejichž výsledkem by mohlo být snížení ceny tepla ještě před ukončením smluvních vztahů. Ty platí do konce roku 2018, pak se rozhodne o tom, kdo bude systém nadále provozovat. Naším úkolem je udržet stávající odběratele, protože v případě nějakého masivního odpojování by došlo ke snížení spotřeby, a tím pádem i k navýšení ceny. Na základě závěrů odborné studie, kterou pro město zpracovala Vysoká škola báňská v Ostravě, by měly být systém provozování tepla i cena tepla v každém případě konkurence schopné napojení na domovní kotelnu.

Pane inženýre, v úvodu rozhovoru jste zmínil, že se lidé na Váš odbor často obracejí. Pokud je problém skutečně v kompetenci Vašeho odboru, jste schopni ho ihned řešit?

Pokud o něčem vím, mohu to začít řešit, pokud však občané o nějakém problému vědí a nedají nám vědět, tak to k žádnému řešení nevede. Těžko můžeme chodit po terénu a hledat závady. Třeba v případě, že někde nesvítí světla. V rámci běžné údržby je samozřejmě prováděna kontrola ze strany Technických služeb, ale to nemusí stoprocentně fungovat například v případě blikajících světel. Mohou se sice rozsvítit, ale pak se v případě poruchy zhasnou, a to už technici nezjistí. Nehraje roli, jestli nás lidé osloví telefonicky nebo e-mailem, hlavně když se k nám informace dostanou. Můžeme ihned vyslat Technické služby, které vše prověří a následně uvedou do pořádku. Všímaví lidé jsou nám velmi užiteční, i když se spletou a pošlou zprávu jinam, kolegové z ostatních odborů jsou schopni nám ji přeposlat.

Ze rozhovor poděkovala Jana Franchi.