Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

4. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1113×

Komentovaná usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.12.2016.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Byla schválena kupní smlouva pro výkup rodinného domu Růžová č. p. 20 za cenu 1,4 mil. Kč jako prostředku k novému využití nemovitosti v rámci koncepce zadních traktů a propojení ul. Dvorské a předprostoru Zámku Blansko, naznačenou v regulačním plánu Blansko – Střed města.

V oblasti průmyslové zóny zastupitelstvo schválilo prodej části pozemků o výměře cca 8 000 m² za účelem zastavění průmyslovým areálem ATONA II – Blansko – výrobní hala, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu za cenu 420 Kč/m².

Byla projednána a schválena účast města v dotačních programech, a to v Integrovaném regionálním operačním programu v rámci projektu „Podpora infrastruktury základních škol“, kde jde o vybudování odborných učeben (přírodovědecké, IT a cvičné kuchyně), dále v dotačním programu Životního prostředí s projektem zateplení budov MŠ Divišovy a Rodkovského.
V neposlední řadě pak zastupitelstvo města schválilo účast v dotačním programu Ministerstva pro místní rozvoj – regenerace sídliště Zborovce I. etapa a v projektu „Zázemí sportovních aktivit na sportovním ostrově v Blansku“ v dotačním projektu MŠMT. V tomto případě se jedná o rekonstrukci ubytovny vedle sportovní haly ASK.

Zastupitelstvo také vzalo na vědomí informaci o cenách vodného a stočného pro rok 2017.
Úprava ceny představuje pro čtyřčlenou rodinu, která spotřebuje 120 m³ za rok (což je průměrná spotřeba na okrese Blansko), zvýšení o cca 70 Kč ročně, tj. v průměru o 5,50 Kč měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné.

Byla předložena, projednána a schválena Obecně závazná vyhláška o vymezení kratší doby nočního klidu a její vydání. Návrh OZV respektuje současný právní vztah, kdy již není nadále možné udělovat v radě města výjimky na akce rušící noční klid, tj. akce konané po 22. hodině. Návrh OZV předpokládá omezený počet dní v roce, kdy je doba nočního klidu zkrácena, a to v souvislosti s významnými městskými akcemi.

Ivo Polák
starosta města Blanska

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav