Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury ČR

21. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1235×

Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2017 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů, apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky a minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Příspěvek nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Vlastníci kulturních památek mohou na základě informací zveřejněných na stránkách Ministerstva kultury podat žádost o poskytnutí příspěvku v 1. kole do 28.02.2017, ve 2. kole do 30.04.2017 a v případném doplňkovém kole do 31.08.2017 na Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje.

Žádost se podává na předepsaném formuláři se všemi přílohami, a to zejména smlouva o dílo nebo dodatek ke smlouvě o dílo a rozpočet na rozsah prováděných prací v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR.

Informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje vlastníkům Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení regenerace památek a památkově chráněných území, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310, případně Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, Ing. Bohdana Šlanhofová, tel.: 516 775 715, email: slanhofova@blansko.cz.

Obci s rozšířenou působností Blansko byla pro rok 2017 stanovena částka v celkové výši 556 tis. Kč a bude kompletně využita v 1. kole programu.

Úplné znění „Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku naleznete na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz.

V loňském roce byla celková přidělená kvóta 613 tis. Kč využita na opravu těchto památek:

č.

Název akce

Přidělený a vyčerpaný finanční příspěvek v tis. Kč

1

Obnova dveří hřbitovní kaple na starém hřbitově v Adamově

50

2

Obnova bočních vstupních dveří kostela sv. Vavřince v Černé Hoře

50

3

Obnova vnitřních omítek presbytáře a sakristie kostela Narození P. Marie v Lipovci

100

4

Restaurování sochy archanděla Rafaela v Rájci-Jestřebí

90

5

Oprava střechy barokní fary ve Sloupu

173

6

Oprava střechy a krovu kostela Všech Svatých v Újezdu u Černé Hory nad lodí a sakristií

150

 

Celkem

613

Ing. Bohdana Šlanhofová

odbor stavební úřad