Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

20. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 754×

Komentovaná usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města ze dne 7. března 2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na úvod jednání zastupitelstva města složil svůj slib nový zastupitel František Havíř, který nahradil dosavadního člena Zastupitelstva města Blanska Pavla Přikryla, jenž na svůj mandát rezignoval. Současně mu zaniklo i předsednictví ve finančním výboru, odmítl rovněž členství v tomto výboru. Proto byl na předsedu tohoto výboru navržen a schválen František Havíř, který byl již dříve jeho členem. Novým členem finančního výboru byl pak navržen a schválen Miloš Polák.

Zásadní zpráva z posledního zasedání zastupitelstva města je, že zastupitelé schválili dvě důležitá usnesení. Prvním bylo schválení úvěru od Komerční banky (nabídka nejvýhodnějších podmínek poskytnutí úvěru) ve výši 27 mil. Kč. Druhým usnesením pak bylo schválení kupní smlouvy na odkup zařízení CZT od firmy Innogy a. s. Tímto krokem se město stane vlastníkem soustavy CZT o dva roky dříve, a může tak dojít zpětně od 01.01.2017 ke snížení ceny tepla za 1 GJ z dnešních 692 Kč na 535 Kč vč. DPH. Vše také závisí na uzavření Smlouvy o pronájmu na provozování kogeneračních jednotek. Tato smlouva bude projednána a schválena na nejbližším jednání Rady města Blanska. O každém dalším stanovení ceny tepla na následující rok pak bude rozhodovat zastupitelstvo města.

Zastupitelstvo také schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně v k. ú. Blansko o výměře cca 9 500 m² za cenu 420 Kč/m² + platná sazba DPH, společnosti GMW-měřicí technika, s. r. o., se sídlem Hybešova 583/53, Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem. Jedná se o vybudování výrobní haly, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Byla projednána a schválena změna v odkanalizování obce Olomučany, která spočívá v napojení splaškové kanalizace obce Olomučany na čistírnu odpadních vod Blansko. Z hlediska účinnosti a efektivity čištění je lepší napojit obec Olomučany na ČOV Blansko, a v obci Olomučany by tak místo vlastní ČOV vznikla čerpací stanice, která by splaškové vody na ČOV Blansko čerpala. Tím se vyřeší i odkanalizování místní části Klepačov-Facírka a koncové části ulice Dlouhé a ulice Zátiší, které jsou dlouhodobým problémem.

Zastupitelé také projednali a vzali na vědomí „Zprávu o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2016 a výhled na rok 2017“. Prostředky města jsou zhodnocovány v dlouhodobém a operativním portfoliu. V dlouhodobém portfoliu byl majetek města reálně zhodnocen o 4,87 %, v krátkodobém pak o 1,74 %. Celkové zhodnocení volných finančních prostředků za rok 2016 činil 3 403 tis. Kč a od počátku vložení finančních prostředků do správy 33 329 tis. Kč. Pro rok 2017 je opět předpoklad kladných výnosů.

Bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu města Blanska na rok 2017 v sociální oblasti ve výši 4 003 tis. Kč. těm žadatelům, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v JMK a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko. Dále poskytnutí dotace žadatelům v oblasti sportu. Zde bylo rozděleno 6 620 tis. Kč, což jsou 3 % ze sdílených daní. Z toho 2 320 tis. Kč na činnost a 4 300 tis. Kč na pronájmy sportovišť. V oblasti kultury bylo rozděleno na dotacích celkem 1 767 tis. Kč.

Schválena byla i veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace se Službami Blansko ve výši 3 311 tis. Kč na pořízení stroje na úpravu ledové plochy, na opravu střechy nad garáží rolby, na výměnu saunového topidla, na výměnu skříněk v šatnách krytých lázní, na opravu dětského hřiště v Aquaparku, na výměnu vstupních dveří haly Mlýnská a na regeneraci travnatých hřišť na ulicích Mlýnské a Údolní. Financování ze strany města je schváleno v rozpočtu města mimo částky na rolbu, která byla projednána a schválena v rozpočtových opatřeních.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo i „Plán odpadového hospodářství města Blanska 2017–2026 (dále POH)“. Účelem POH je být v souladu s Plány odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje a stanovení opatření pro splnění cílů závazné části POH JMK ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři. Plán odpadového hospodářství města Blanska je zpracován s ohledem na zásady ochrany životního prostředí, technickou proveditelnost, ekonomickou efektivnost a sociální únosnost v regionu.

Ivo Polák
starosta města Blanska

oddělení sekretariát starosty