Výběrové řízení na funkci: právník, předseda Komise k projednávání přestupků města Blanska

17. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 3006×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: právník, předseda Komise k projednávání přestupků města Blansko v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR ukončené nejpozději v den nástupu

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti, velká psychická odolnost)
 • podrobná znalost zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • podrobná znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • podrobná znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • základní orientace v právních předpisech EU
 • znalost práce na PC
 • praxe ve veřejné správě vítána
 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.06.2017 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 05.05.2017

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „PRAV – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.