Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci: strážník Městské policie Blansko

22. března 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2287×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: strážník Městské policie Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zákonné podmínky:

 • státní občan ČR
 • věk minimálně 21 roků
 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zdravotní způsobilost
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost
 • organizační schopnosti
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou
 • znalost cizího jazyka výhodou

Způsob a termín nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb., a nařízením vlády 222/2010 Sb

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • do 28.04.2017 do 12:00 hodin

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis
 • strukturovaný životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště o způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka MP. Odborné vyšetření hradí uchazeč, přibližná cena je 1.600 Kč.

Bližší informace na telefonním čísle 516 775 511, e-mail : mp@blansko.cz.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Blansko
Ing. Martin Lepka, ředitel
Sadová 2, 678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.městská policie

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík