Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Hospodaření města za rok 2016 skončilo na výbornou

20. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 706×

Hospodaření města bylo přezkoumáno, stejně jako v minulých letech, auditorskou firmou, která provedla přezkoumání hospodaření města ve dvou etapách: na podzim loňského roku a začátkem roku letošního.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Při přezkoumání se mimo jiné prověřuje plnění příjmů a výdajů rozpočtu, vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu jiných subjektů, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, ručení za závazky jiných osob, zastavování movitých a nemovitých věcí, zřizování věcných břemen, stav pohledávek a závazků a v neposlední řadě účetnictví vedené městem.

Stejně jako v předešlém roce, i letos obstálo město při přezkumu velmi dobře; nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Závěrečný účet města za rok 2016, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 6. června 2017.

finanční odbor